Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" Harmonogram Uroczystości 2018/2019 SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Program wychowawczo - profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318

IM. J.CH. ANDERSENA W WARSZAWIE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

 

 1. Wstęp

 

Najważniejszymi i pierwszymi wychowawcami dzieci są ich rodzice. Rolą nauczycieli jest wspieranie rodziców w dziedzinie wszechstronnego rozwoju i wychowania. Pragniemy jak najlepiej wywiązać się z tego zadania, gdyż podzielamy troskę o przyszłość  dzieci. Mimo, iż w szkole jest ich wiele, każde postrzegamy z osobna, indywidualnie. Zależy nam, aby uczniowie czuli się tu dobrze i bezpiecznie, aby w procesie nabywania wiedzy i umiejętności  jak najlepiej przygotowywali się do życia w warunkach współczesnego  świata.

Jesteśmy szkołą:

 • szanującą prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami,
 • promującą wychowanie  w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości, szacunku dla odmienności innych ludzi, a także ich pracy,
 • pomagającą wszystkim uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań i talentów,
 • kształtującą właściwą postawę dziecka niepełnosprawnego wobec siebie i innych,
 • umożliwiającą uczniom niepełnosprawnym udział we wszystkich zajęciach,
 • ukierunkowującą naturalną aktywność uczniów na procesy poznawcze oraz wspomagającą samodzielność uczenia się,
 • inspirującą do wyrażania własnych myśli i uczuć,
 • motywującą do dalszej edukacji,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia prowadzone przez fachowo przygotowaną kadrę pedagogiczną,
 • dbającą o partnerskie relacje między uczniami i pracownikami oraz  między rodzicami i szkołą,
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na pokonywanie kolejnych „etapów życiowych”,
 • wspierającą pogląd, że doskonalenie własnych wiadomości i umiejętności jest procesem trwającym przez całe życie.
   

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. W oparciu o przeprowadzone badania  (ankiety dla rodziców, nauczycieli, uczniów) wartości jakimi się kierujemy to: szacunek, prawda, miłość, zdrowie, tolerancja, przyjaźń. Zdaniem rodziców najważniejsze dla ich dzieci  jest rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie, umiejętność współdziałania w zespole.

Program wychowawczo – profilaktyczny  realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie  skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII, uczniów oddziału przedszkolnego, nauczycieli,  pracowników szkoły, rodziców i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 1. Sylwetka absolwenta

 

Zakładamy, że absolwent szkoły podstawowej niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie:

 

 1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:
 • zna swoje prawa w szkole i w domu,
 • rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je, czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swojej grupy,
 • posiada własne zdanie na różne tematy i jest gotów prezentować je innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,
 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego stylu życia i stara się ich przestrzegać,
 • uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły, jest kreatywny i przedsiębiorczy.

 

 1. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
 • ma własne pomysły na rozwiązanie napotykanych problemów i stosuje je w swoich działaniach,
 • wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,
 • umie  racjonalnie bronić swego zdania i łatwo nie ulega wpływom

 

 1. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:
 • stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych,
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje.

 

 1. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
 • dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku szkolnym i domowym oraz stara się do nich stosować,
 • nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych
  i pozadomowych (np. kino, teatr, muzeum, wycieczka).

 

 1. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
 • potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących nie tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec ewentualne rozbieżności,
 • z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie,
 • odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.

 

 1. Ocena sytuacji wychowawczej i występujących problemów.

 

Szkoła nasza funkcjonuje od 1983 roku na warszawskim Ursynowie. Uczęszczają do niej uczniowie z obwodu szkoły. Środowisko w jakim działamy jest zróżnicowane pod względem oczekiwań, zapatrywań w zakresie edukacji i wychowania. Nasi uczniowie wymagają zarówno pomocy w obszarze edukacji, opieki i wychowania, jak też wspierania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Staramy się, aby każde dziecko stosownie do indywidualnych potrzeb miało szansę na wszechstronny i harmonijny rozwój.

Potrzeby i zasoby szkoły w zakresie wychowania diagnozowane są corocznie na podstawie ankiet kierowanych do uczniów i rodziców, rozmów indywidualnych, bieżących obserwacji zachowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, świetlicowych, a także podczas wycieczek i imprez szkolnych. Systematycznie też dokonujemy analizy postępów i niepowodzeń szkolnych. Informacji w omawianym temacie dostarczają też dokumenty szkolne: sprawozdania wychowawców, dzienniki lekcyjne, sprawozdania specjalistów, dokumentacja z posiedzeń zespołów nauczycielskich oraz monitorowanie podejmowanych działań interwencyjnych.

W wyniku powyższej diagnozy środowiska wychowawczego wyłaniają się następujące problemy:

 • stosunek do obowiązków szkolnych, brak zaangażowania i motywacji do nauki szkolnej,
 • zaburzenie więzi rodzinnych, brak wsparcia dla dziecka,
 • brak akceptacji, odrzucenie przez środowisko rówieśnicze,
 • zachowania o charakterze agresji rówieśniczej przejawiające się w wulgarnym słownictwie,  zaczepkach, biciu, cyberprzemocy itp.
 • nieumiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Na podstawie diagnozy określono zadania, które podejmiemy w celu ograniczania zjawisk problemowych. W ciągu roku szkolnego realizowane są również działania będące odpowiedzią na pojawiające się trudne sytuacje wychowawcze.

 

 1. Cele programu

 

Cel główny programu:

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów), nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa, szacunku dla wartości oraz tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

 

Cele szczegółowe:

1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, m.in. przez:

 • Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
 • Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz przeciwdziałania tym zjawiskom.
 • Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo.
 • Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 • Monitorowanie przestrzegania zasad BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • Zwiększanie roli rodziców w szkole.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu bezpieczeństwa, wychowania i profilaktyki.
   

2. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, m.in. przez:

 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.
 • Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów posiadających opinię ppp lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Promowanie postępów w nauce i zachowaniu.
 • Doskonalenie systemu diagnozy, terapii i profilaktyki pedagogicznej.
 • Współpraca ze specjalistami dla zapewnienia uczniom kompleksowej opieki i wsparcia.
 • Systematyczna współpraca z rodzicami / opiekunami.
 • Wykorzystanie potencjału grupy do wspierania indywidualnego rozwoju ucznia.
 • Rozwijanie systemu pomocy materialnej  i społecznej w celu zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

3. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, m.in. przez:

 • Kształtowanie postawy szacunku, empatii i tolerancji.
 • Uczenie przyjmowania odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy w szkole.
 • Wdrażanie do postępowania zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.
 • Uczenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Nabywanie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Integrowanie działań społeczności szkolnej – w tym zespołów klasowych.
 • Odwoływanie się do doświadczeń i poglądów znanych autorytetów.
 • Budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz uczenie bezpiecznych zachowań.
 • Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka.
 • Wspieranie samorządności uczniów oraz działalności woluntarystycznej.

 

4. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży, m.in. przez:

 • Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych.
 • Upowszechnianie i realizacja  w szkole programów służących promocji zdrowego odżywiania i stylu życia.
 • Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią.

 

5. Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym uczniów, m.in. przez:

 • Ograniczenie zachowań agresywnych wśród uczniów.
 • Zapewnienie różnych form zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce.
 • Ułatwienie dostępu do różnych propozycji zagospodarowania czasu wolnego.
 • Zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych w życiu dzieci.
 • Uświadomienie dzieciom i rodzicom zagrożeń jakie niesie rozwój technologii medialnych (Internet, gry komputerowe, cyberprzemoc).
 • Informowanie uczniów i uczenie o właściwych zachowaniach w sytuacji zagrożenia (pożar, burza, powódź, atak terrorystyczny).
 • Przeprowadzenie wewnętrznej (corocznie) i zewnętrznej (co 5 lat; luty 2018 – realizacja: Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły) diagnozy i analizy występujących problemów.

 

 1. Spodziewane efekty
 • Podwyższanie wyników w nauce i wzrost zaangażowania podczas zajęć szkolnych.
 • Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Świadomy udział uczniów w różnych formach spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie przez uczniów pasji i zainteresowań, umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność zachowania się w sposób kulturalny w sytuacjach życia codziennego oraz okazywania życzliwości i przyjaźni.
 • Wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 • Zapewnienie uczniom pomocy dostosowanej do ich potrzeb
 • Dobre relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.
 • Większa świadomość zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, mediów.
 • Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i skutecznego szukania pomocy.
 • Zwiększenie  świadomości uczniów w zakresie dbałości o swoje zdrowie i potrzebę podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 1. Działania wychowawczo-profilaktyczne

 

Działania profilaktyczne skierowane do rodziców/opiekunów uczniów realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

Działania

Formy realizacji

I. Poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz usprawnienie umiejętności  rozpoznawania przejawów zachowań ryzykownych wśród młodzieży; dostarczenie rodzicom aktualnej wiedzy dotyczącej pomocy specjalistycznej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychoaktywnych

 

 

 

 

- przeprowadzenie przez Straż Miejską warsztatu tematycznego „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu

- „Profilaktyka uzależnień” – warsztaty dla rodziców, terapeuta Mateusz Puchowski

- ulotki i foldery informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z narkotykami dostępne dla rodziców uczniów na tablicy przed gabinetem pedagoga/psychologa szkolnego

- poradnictwo i informowanie o dostępnych specjalistycznych formach pomocy w ramach dyżurów dla rodziców i opiekunów uczniów

- współpraca z psychologiem PPP nr 18 i poradniami specjalistycznymi w zakresie poradnictwa

II. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie adolescencji oraz uświadamianie zagrożeń związanych z okresem dorastania.

- zorganizowanie wykładu dla rodziców uczniów klas I – „Wychowanie bez klapsów” – Joanna Węgrzynowska „Usługi Psychologiczne”

- przeprowadzenia wykładu dla rodziców uczniów klas II i III w ramach realizacji programu „Bezpieczne dzieciaki” – Joanna Węgrzynowska „Usługi Psychologiczne”.

- indywidualna psychoedukacja rodziców/opiekunów prowadzona w czasie dyżurów pedagoga, psychologa szkolnego oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- realizacja innowacji pedagogicznej „Przyjazna klasa IV”

III. Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych z naruszaniem przepisów prawa oraz odpowiedzialności w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

- przeprowadzenie przez Straż Miejską wykładu dla rodziców uczniów klas IV - VII „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (aspekty prawa związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

- przekazanie informacji dotyczących w/w konsekwencji prawnych oraz procedur postępowania podczas zebrań dla rodziców

- ulotki i foldery informacyjne dostępne dla rodziców uczniów na tablicy przed gabinetem pedagoga/psychologa szkolnego

 

 

 

Działania wychowawczo - profilaktyczne skierowane do uczniów, w tym działania z udziałem instytucji i organizacji pozaszkolnych oraz społeczności lokalnej realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

Działania

Formy realizacji

I. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

- zapewnienie uczniom z problemami pomocy specjalistycznej (terapia pedagogiczna, Zaj. rewalidacyjne, SI, logopedyczne, świetlice socjoterapeutyczne, Akademia Przyszłości itp.)

- zapewnienie uczniom pomocy materialnej w zakresie realizowania potrzeb edukacyjnych

- realizowanie projektów edukacyjnych („Wars i Sawa”) i innowacji pedagogicznych

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (określenie zainteresowań, predyspozycji, dalszej drogi kształcenia)

- przygotowanie i udostępnienie informacji o ofercie zajęć pozaszkolnych wspierających rozwój dziecka

II. Kształtowanie umiejętności uczniów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym

 

- „Tydzień Bezpiecznego Internetu” – przeprowadzenie warsztatów tematyczne w klasach przez nauczycieli informatyki dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci, mediów społecznościowych, używania mediów elektronicznych, zagrożenia cyberprzemocą i cyberbullingiem

- przeprowadzenie zajęć przez Straż Miejską dla uczniów klas V „Bezpieczeństwo w sieci”

- udział uczniów klas III w spektaklu Straży Miejskiej „Florka w Sieci”

- ulotki, foldery i materiały informacyjne o tematyce bezpieczeństwa w Internecie

III. Przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy rówieśniczej oraz działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i poza nią poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym itp.

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla klas II – „Uczymy się żyć bez przemocy”

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla klas VII – „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)

- przeprowadzenie przez Fundację MANZANA programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla klas VI i VII „Klasa bez przemocy”

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla klas VII – „Współczesne zagrożenia” (postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamiania służb ratowniczych, zasady ewakuacji)

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla uczniów klas IV, V i VI  - „Rowerowy ruch drogowy”

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla oddziału przedszkolnego – „Umiem wezwać pomoc” oraz „Zasady bezpiecznej zabawy”

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla uczniów klas I – „Bezpieczna droga do szkoły”, „Spotkanie z nieznajomym” oraz „Czy pies musi ugryźć?”

- godziny z wychowawcą poświęcone problematyce praw człowieka, przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi                 - ulotki, foldery i materiały informacyjne o tematyce praw człowieka, przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Sieci dostępne na tablicy przed pokojem pedagoga/psychologa szkolnego

IV. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka, działania na rzecz społeczności lokalnej

- działania w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu (współpraca z Fundacją „Świat na Tak”, Fundacją „Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa”, Przedszkolem Specjalnym nr 213 w Warszawie)

- realizacja przez Fundację MANZANA programu edukacji kulturalnej kształtującej postawy otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości „Różni-Równi”

- przeprowadzenie przez Straż Miejską zajęć dla klas III – „Przyjaciele zwierząt”

- prowadzenie przez wychowawców, psychologa, pedagoga tematycznych godzin wychowawczych ukazujących wzorce osobowe, zachowania i postawy prospołeczne

- pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi (Kawiarenka)

 

V. Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia

 

- upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, np. „Śniadanie daje moc”; „Wiem, co jem”; „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”; „Dzień chleba na zakwasie”, „Jesteśmy EKO”

- realizacja programów edukacji zdrowotnej oraz badań diagnostycznych przez pielęgniarkę szkolną i specjalistów

- zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej na terenie szkoły i poza nią: zajęcia pozalekcyjne, organizacja zajęć ruchowych podczas przerw

- pogadanki w klasach i upowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu dbałości o zdrowie

 

Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

 

Działania

Formy realizacji

I. Usprawnienie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów posiadających orzeczenie lub opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju oraz zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie adolescencji 

- udział w szkoleniach i spotkaniach podnoszących kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym, uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- konsultacje ze specjalistami w szkole i PPP

- lekcje koleżeńskie

- praca w zespołach nauczycielskich

 

II. Poszerzenie wiedzy na temat używania substancji i środków psychoaktywnych oraz usprawnienie umiejętności  rozpoznawania przejawów zachowań ryzykownych wśród młodzieży

 

- „Profilaktyka uzależnień” – warsztaty dla nauczycieli, terapeuta Mateusz Puchowski

- udział pedagoga/psychologa szkolnego w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień

 

III. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- udział w warsztatach „Metoda Wspólnej Sprawy”, Joanna Węgrzynowska „Usługi Psychologiczne”

- udział w warsztatach i szkoleniach w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Zawodowego

- korzystanie z oferty szkoleń i warsztatów WCIES

 

 

 

 1. Ewaluacja

 

W celu ustalenia czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty niezbędna jest jego ewaluacja. Konieczne jest również systematyczne monitorowanie zarówno przebiegu procesu, jak i osiąganych efektów. Przeprowadzona ewaluacja wyników pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy i modyfikację programu na kolejny rok szkolny.

 • Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo – Profilaktycznych klas.
 • Analiza dokumentów.
 • Ankieta ewaluacyjna dotycząca realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w szkole (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
 • Obserwacje.
 • Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa