Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" Harmonogram Uroczystości 2018/2019 SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Regulamin korzystania z podręczników

Szkolny regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

 

Rozdział  I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
 1. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 2. tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
 3. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 1. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.
 2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 3. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w bazie użytkowników.
 4. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz odnotowuje w bazie użytkowników.

 

 

Rozdział II ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

 

Rozdział III PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
 3. Podręczniki, klas I – III są przez pracowników Biblioteki zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy z egzemplarzy okładki z folii, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania. W klasach IV – VIII obowiązek ten spoczywa na rodzicach i uczniach.
 4. Podręczniki, przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

 

Rozdział IV UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 1 Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

 

§ 2 Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Termin ich zwrotu mija dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 3. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3 Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§ 1 Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o książki.
 2. Uczeń/Rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. podkleić, uczniowie klas IV – VIII zdejmują z podręczników swoje okładki, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

§ 2 Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, popisanie trwałe na książce, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3 Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu:
 1. kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach II–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.,
 2. odkupienie podręcznika w klasach I i IV – VIII.
 1. W celu uzyskania od rodziców odkupionych podręczników lub kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Szkoła, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VI INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej trzy dni przed zakończeniem  roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
  i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.
 3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
 5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia …………………..

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………

 

                                                                                  ……………………………………………

 

                                                                                  ……………………………………………

 

 

Uprzejmie informuję, że używany/e przez córkę/syna ……………………………….………...

 

podręcznik/i …………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

nie został/y zwrócony/e lub uległ/y zniszczeniu.

 

W związku z powyższym prosimy o zwrot podręczników lub ich odkupienie do biblioteki szkolnej w przypadku zniszczenia do dnia ………………………

Zwrot lub odkupienie zniszczonych podręczników jest warunkiem otrzymania podręczników w roku szkolnym …………………………………….

 

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu ogłoszonym dnia 15 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1943)  oraz Regulamin Korzystania przez uczniów z podręcznika do kl. I-V w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa