Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny Zestaw Procedur Postępowania Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Ekukacja kulturalna 2018/2019 Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 2018/2019 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
 

1.  Nasza szkoła wczoraj i dziś.

Nasza szkoła powstała w 1983 roku. Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkujące przy ulicach: Polinezyjskiej, Teligi, Magellana, Strzeleckiego, Szolc – Rogozińskiego, Grzegorzewskiej, Cynamonowej. W 2010r. obwód został powiększony o ulicę Polaka i Kulczyńskiego. W bieżącym roku szkolnym kształci się w niej 362 uczniów uczęszczających do

18-tu oddziałów. Z dziećmi pracuje 53 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi. Od 2009r. w naszej placówce tworzone są oddziały integracyjne . W 2011 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy szkoła otrzymała nazwę „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena”. Obecnie funkcjonują 3 oddziały integracyjne – jeden oddział przedszkolny i po jednym  oddziale na poziomie klas pierwszych i drugich. W następnym roku planujemy utworzenie kolejnego integracyjnego oddziału przedszkolnego.
Tworzenie oddziałów integracyjnych wymagało:

 • zatrudnienie pedagogów specjalnych, psychologa, logopedy i  terapeuty SI,
 • przebudowy wielu pomieszczeń w celu stworzenia gabinetów specjalistycznych,
 • wyposażenie tych gabinetów

Do znaczących osiągnięć szkoły w minionej kadencji należy:

 • zdobywanie w kolejnych latach tytułu laureata bądź finalisty w Kuratoryjnym Konkursie Przyrodniczym
 • realizacja projektów dydaktycznych angażujących nauczycieli, uczniów i rodziców – „Sentymenty, wzruszenia serc uniesienia nutami malowane”, „Wkręć się w historię Ursynowa”
 • udział w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej – „Dobre praktyki, dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej.” Zgłosiliśmy też udział w kolejnych dwóch projektach
 • przystąpienie do programu „Radosna Szkoła” czego efektem jest sala zabaw i plac zabaw dla dzieci
 • zaangażowanie i efektywna praca w obszarze integracji pozwala na wyrabianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym (rodzice zapisują chętnie swoje dzieci do naszej szkoły, nawet spoza rejonu)
 • realizacja programów z zakresu profilaktyki pozwala nam określić szkołę, jako bezpieczną dla uczniów. Mamy świadomość, że taka sytuacja nie jest dana raz na zawsze, więc planujemy przystąpienie do kolejnych projektów, które będą umacniały taki stan rzeczy (przystąpienie do drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – bezpieczny uczeń).
 • przez udział w Szkolnym Klubie Wolontariatu dajemy uczniom możliwość rozwijania postaw prospołecznych i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka (bierzemy udział w akcjach Fundacji „Świat na TAK”, organizujemy własne akcje np. corocznie bierzemy udział w Balu Integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla podopiecznych  Fundacji „Dzieci niczyje”),
 • redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej „Gagatek”.
   

2.  Przyszłość naszej szkoły – najbliższa i dalsza

Charakterystyka warunków działania szkoły


Stworzenie wykonalnej wizji szkoły wymaga osadzenia jej w realiach, tj. uwzględnienia mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń tkwiących w środowisku lokalnym. Przygotowując wizję, wzięłam pod uwagę następujące

 • mocne strony
  - wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym;
  - sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
  -wysokie kwalifikacje nauczycieli, w tym duża liczba specjalistów;
  - dogodna lokalizacja komunikacyjna szkoły;
  - otwartość szkoły na kształcenie uczniów niepełnosprawnych – z autyzmem, zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym;
  - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania uczniów zdolnych oraz wymagających  pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
  - bardzo dobre efekty pracy wychowawczej i zadań opiekuńczych – skuteczna realizacja programu wychowawczego i profilaktyki;
  - duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w prace Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego;
  - stale polepszający się stan bazy i wyposażenia szkoły.
 • słabe strony
  - niechęć znacznej grupy uczniów do samodzielnej nauki i planowania własnego rozwoju a w konsekwencji uzyskiwanie wyników poniżej swoich realnych możliwości;
  - zbyt mała liczba komputerów w pracowni informatycznej;
  - za mała świetlica szkolna w stosunku do potrzeb;
  - potrzeba termomodernizacji budynku i wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej;
 • szanse
  - pozyskiwanie środków na wsparcie rozwoju edukacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  - wdrażanie programowej reformy edukacji;
  - funkcjonowanie miejskich programów  dla uczniów uzdolnionych;
  - współpraca z uczelniami wyższymi; APS, SGGW, UW- badanie diagnostyczne dotyczące nadpobudliwości, Studenci warszawskich uczelni wspierają uczniów z w ramach programu Akademia Przyszłości

  - możliwość osiągania dodatkowego dochodu z tytułu wynajmu sal i powierzchni reklamowych;
 • zagrożenia
  - umiejscowienie szkoły na terenie osiedla, które nie ma szans na rozbudowę;
  - dominacja wyników egzaminów zewnętrznych w ocenie pracy szkół;
  - dwuzmianowość w szkole w związku z obniżeniem wieku szkolnego;
  - problemy finansowe organu prowadzącego;

 

W latach 2012 – 2017 należy:
-  starać się utrzymać mocne strony i stale je doskonalić;
- dążyć do minimalizacji i eliminowania słabych stron;
- wykorzystywać szanse;
- przeciwdziałać zagrożeniom, a przynajmniej je łagodzić.

 

Działalność dydaktyczna:

Priorytetami w tej dziedzinie pragnę w najbliższej kadencji uczynić:

 - motywowanie nauczycieli do doskonalenia się, weryfikowania swojej wiedzy i umiejętności, przystąpienie do projektu Dobre praktyki- dobrzy nauczyciele, skuteczna szkoła mobilizuje  nauczycieli do przeprowadzania ciekawych zajęć
- zachęcanie nauczycieli do popularyzacji i wdrażania aktywnych metod nauczania oraz korzystania z nowoczesnych form pracy i technologii IT podczas zajęć;

- otaczanie opieką nauczycieli młodych, rozpoczynających pracę, wzmocnienie roli opiekuna stażu;
- zabieganie o wysoki poziom nauczania i wspieranie innowacji nauczycielskich;

- kontynuowanie prac w zakresie wewnątrzszkolnego systemu badań kompetencji ucznia – ustawiczne diagnozowanie procesu kształcenia po każdym roku nauki;
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez badanie funkcjonowania poszczególnych obszarów pracy szkoły przy pomocy powołanych do tego nauczycielskich zespołów ewaluacyjnych; - sukcesywne wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystywanie w procesie kształcenia technologii informacyjnej;

Utworzyłam 4 sale z tablicami multimedialnymi, oraz czytelnię multimedialną dla uczniów
- wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ograniczenie niepowodzeń szkolnych, kontynuowanie dobrej współpracy ze

Stowarzyszeniem „Wiosna” w ramach programu „Akademia Przyszłości”;

- wspomaganie uczniów zdolnych, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań

Dalsze zachęcanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, dzielnicowych, wojewódzkich, krajowych. Stworzenie programu wspierania uzdolnionych i przystąpienie do programu Wars i Sawa, koła zainteresowań
- zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatrudnianie specjalistów, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia , kursy, zachęcanie do studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, przygotowanie nauczycieli klas 4-6 do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie, ale również współpraca z nauczycielem wspomagającym, Ścisła współpraca wspomagającego, wychowawcy i wychowawców świetlicy, współpraca z domem

 

Żeby sprostać oczekiwaniom społeczności szkolnej, a także wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość postawiliśmy na jakość nauczania. Obiektywnym sprawdzianem skuteczności naszych działań są czołowe miejsca w konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich, oraz wyniki sprawdzianu po klasie szóstej, zawsze powyżej średniej krajowej i województwa, ale  poniżej średniej Ursynowa. Dlatego nadal stawiamy na podnoszenie jakości nauczania poprzez:

- uzupełnianie kwalifikacji, zdobywanie nowych i ciągłe doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej w tym w ramach WDN

- wykorzystanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, nauczania zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka;

- weryfikowanie skuteczności nauczania za pomocą zewnętrznych
i wewnętrznych testów kompetencji i modyfikowanie procesu dydaktycznego w zależności od uzyskiwanych wyników;

- Analizowanie wyników Sprawdzianu po klasie 6 - tworzenie, realizacja i ewaluacja programów naprawczych;

- dodatkową pracę z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz indywidualnych spotkań z poszczególnymi nauczycielami;

-  zwiększenie atrakcyjności nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie gier, zabaw, nowoczesnych edukacyjnych programów multimedialnych;

-  uczenie się od rodziców w ramach cyklicznych prelekcji;

- wyjście z procesem nauczania poza szkołę. Galeria Działań , Muzeum w Wilanowie, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna  ( projekt edukacyjny Poszukiwacze warszawskich tradycji. )

 

Działalność wychowawcza i opiekuńcza

Szkoła zapewniająca poczucie pełnego bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego to podstawowe oczekiwanie ze strony każdego rodzica. Staramy się tworzyć taką właśnie szkołę z troską i poczuciem ogromnej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.

Będę nadal zabiegała o to, by nasza szkoła była postrzegana przez pracowników i uczniów jako miejsce bezpieczne, czyli wolne od zbędnego stresu szkolnego, w którym uczeń w przypadku trudności edukacyjnych może liczyć na pomoc nauczycieli i specjalistów, a wychowawcy, pedagog i psycholog są w stanie rozpoznać problemy osobowościowe i społeczne uczniów oraz znaleźć skuteczny sposób na ich rozwiązanie. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów oraz utrzymanie w dobrym stanie mienia szkoły i przeciwdziałanie jego dewastacji chciałabym w najbliższym czasie zamontować nowoczesny system monitoringu.

 Pragnę nadal wdrażać uczniów do poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest szkoła oraz uświadamiać, że mają wpływ na atmosferę w jakiej się uczą  i spędzają czas wolny.

Priorytety w tym zakresie:

 1. Tworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa poprzez doskonalenie umiejętności wychowawczych młodych nauczycieli, dbałość o szeroko pojęte bezpieczeństwo: ochrona przed wypadkami, osobami niepowołanymi w szkole i wokół niej, stosowaniem używek, szkodliwymi treściami z Internetu, agresją rówieśników.
 2. Żywe, klarowne, współtworzone, znane wszystkim i przez wszystkich respektowane prawo szkolne                                                                                                            
 3. Krzewienie idei dojrzałego patriotyzmu poprzez rozbudzenie szacunku do historii, tradycji, ojczyzny „małej” i „wielkiej”, realizowanie projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów historycznych, wiedzy o dzielnicy, mieście, kraju, doskonalenie ceremoniału szkolnego.
 4. Realizacja programów rozbudzających wrażliwość, pozwalających poznawać uczucia  własne i innych, uczących tolerancji, rozbudzających empatię, rozwiązujących problemy agresji i przemocyWspieranie dalszej działalności „Klubu rodzica” – prezentowanie swoich zainteresowań, wykonywanych zawodów, organizowanie wspólnych rozgrywek sportowych.
 5. Promocja zdrowia – kontynuacja i realizacja nowych programów profilaktycznych z zakresu zdrowego odżywiania, higieny umysłowej i fizycznej. Otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym.
 6. Uatrakcyjnienie pracy świetlicy szkolnej poprzez rozpoznawanie zainteresowań przebywających tam uczniów i zaproponowanie im ciekawych zajęć .
 7. Wspieranie działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uczniowie angażując się w bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym,  mogą poczuć się potrzebni, dowartościowani, mogą odkryć w sobie wiele pozytywnych cech i umiejętności.

 

Baza materialna

Największymi wyzwaniami pozostają inwestycje i remonty, w tym największe – przeprowadzenie termomodernizacji i wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej. Kolejne większe zadanie to zakup internetowej pracowni mobilnej oraz doposażenie innych pracowni w pomoce naukowe. Chciałabym również wyposażyć każdą salę w komputer, aby móc w niedalekiej przyszłości wprowadzić dziennik elektroniczny.

 

Współzarządzanie, współpraca ze środowiskiem lokalnym, promocja szkoły.

Nadzór dyrektora szkoły rozumiem nie jako kontrolowanie lecz działanie skierowane na poprawę efektywności i jakości pracy szkoły, przy udziale wszystkich jej współtwórców – uczniów, nauczycieli, rodziców.  Każdy z tych podmiotów aby czuć się odpowiedzialnym za wyniki pracy szkoły, musi współplanować i brać udział w realizacji wyznaczonych zadań. Priorytetami w tym zakresie będą dla mnie:

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez badanie funkcjonowania poszczególnych obszarów pracy szkoły przez powołane w tym celu zespoły nauczycielskie.
 2. Współtworzenie i wprowadzanie zmian w długofalowych dokumentach szkolnych wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 3. Konsultowanie z nauczycielami, rodzicami i uczniami decyzji o charakterze strategicznym dla szkoły
 4. Delegowanie uprawnień dyrektora.
 5. Rozwój samorządności uczniowskiej – umożliwienie uczniom zgłaszania inicjatyw, pomysłów dotyczących życia szkolnego.

Szkoła jest instytucją, która nie może działać w oderwaniu od środowiska lokalnego. Otwarcie jej na środowisko, w którym funkcjonuje, jest istotne z wielu powodów. Pozwala integrować społeczność lokalną, włączać rodziców w pracę szkoły, pozyskiwać sponsorów i sprzymierzeńców własnych działań, daje możliwość prowadzenia zajęć poza szkołą poszerzając wiedzę i horyzonty uczniów.

W tym zakresie najważniejsze dla mnie będzie:

 1. Kultywowanie i tworzenie tradycji szkolnych poprzez organizację corocznego Kiermaszu Różności i Słodkości, Pikniku Integracyjnego, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Dnia na TAK, itp.
 2. Udział w imprezach i przedsięwzięciach dzielnicowych i miejskich: „Dzień dobrego jedzenia”, „Lekki tornister”, „Cała Warszawa czyta dzieciom”.
 3. Organizowanie dnia otwartego w szkole dla przyszłych uczniów i ich rodziców, lekcji otwartych, aktywizujących form spotkań z rodzicami (warsztaty wspólne dla rodziców i dzieci, wywiadówki).Comiesięczne warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów ze szkoły i spoza, na tematy zaproponowane przez rodziców
 4. Stała współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi: domami kultury, przedszkolami, szkołami, władzami samorządowymi.
 5. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym.
 6. Prowadzenie świadomej akcji promującej placówkę w środowisku.

 

Rada Rodziców

Zamierzam kontynuować model współpracy z rodzicami, jaki udało nam się stworzyć w ostatnich latach, a który owocuje większym zaangażowaniem rodziców w pomoc szkole nie tylko materialną, ale również poprzez wkład pracy własnej. Dotychczasowa pomoc polega na dofinansowaniu wycieczek, zakupie nagród książkowych dla najlepszych uczniów, współorganizowaniu imprez szkolnych. Zaproponuję również ufundowanie nagrody „Polonisty Roku” imienia Doroty Grabowskiej – niedawno zmarłej nauczycielki języka polskiego. Będzie to z jednej strony wkład we wspieranie uczniów zdolnych, a  z drugiej uhonorowanie naszej zmarłej koleżanki, autorki Warszawskiego Konkursu Baśniopisarzy, który przez 4 lata wpisany był w kalendarz imprez kulturalnych i cieszył się coraz większym zainteresowaniem.

Chcę zaproponować regularne debaty z rodzicami, okrągły stół, za którym siedzą różni partnerzy – rodzice, nauczyciele, kadra kierownicza, pracownicy administracji – rozmawiający o wielorakich aspektach życia szkoły, słuchający się nawzajem, zadający pytania, wyrażający opinie i przedstawiający własne poglądy. Pragnę, aby w ten sposób powstawała koncepcja pracy szkoły.

 

Administrowanie palcówką

Aby szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Przez dobre zarządzanie rozumiem „rozdanie” kompetencji na każdym stanowisku pracy. Zarówno nauczyciele jak i inni pracownicy szkoły winni mieć ściśle określone kompetencje i zakresy odpowiedzialności. Ścisłe rozliczanie się ze zrealizowanych zadań spowoduje, iż nie będzie miało miejsca dublowanie kompetencji i nakładanie się obowiązków.

Dobre zarządzanie to również umiejętność słuchania pracowników przez szefa, to również przyznawanie się szefa do błędów i ich korygowanie po rozmowie    z pracownikami.

Każdy z nas na pewno wie jak istotne jest dobre samopoczucie w miejscu pracy. Pracownik zadowolony, spokojny, lubiący swoja pracę jest aktywniejszy,   efektywniejszy niż ktoś, kto pracuje pod przymusem, w strachu przed szefem ,

 z niechęcią.

Uśmiechnięty, doceniony nauczyciel ma ochotę być twórczym i zaangażowanym, a to przekłada się na zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa i chęć do nauki jego podopiecznych. Zadowolenie nauczyciela jest więc jednym z czynników wpływających na efekty pracy szkoły. Moim zadaniem będzie zadbanie o dobre samopoczucie wszystkich pracowników.

Będę systematycznie dbała o wystrój wnętrza budynku oraz jego zewnętrzną elewację i otoczenie. Nadal będę starała się aby szkoła była estetyczna, kolorowa, funkcjonalna a przez to przyjazna uczniom.

 

Posiadamy stronę internetową, którą chcę stale udoskonalać i rozpowszechniać tak, aby stała się ona nie tylko wizytówką szkoły, ale źródłem bieżących informacji o pracy uczniów i nauczycieli.

 

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z szeroko pojętej technologii informacyjnej bardzo ułatwia naszą pracę. Coraz bardziej mnie do tego przekonuje stosowana praktyka po zainstalowaniu tablic multimedialnych. Okazuje się, że zajęcia z każdego przedmiotu stają się atrakcyjniejsze przez wykorzystanie tablic i programów multimedialnych. Obserwowany jest też ogromny wzrost aktywności uczniów podczas tego typu lekcji.

 

Bardzo ważne jest zarządzanie finansami placówki i ścisłe przestrzeganie wydatków w paragrafach budżetowej klasyfikacji.

Organizowanie działalności gospodarczej szkoły stanowi konieczność, ale także możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na bieżące potrzeby szkoły. Środki takie chciałabym zdobywać wynajmując obiekty sportowe, sale lekcyjne i powierzchnie reklamowe.

 

W ramach współpracy ze środowiskiem chciałabym pozyskać przyjaciół szkoły, którzy będą z nami współpracować i wzbogacać bazę szkoły. Widzę tu obok finansowych jeszcze inna korzyść płynącą z takiej współpracy. Szkoła która się doskonali zyskuje pozytywny wizerunek w środowisku. Związki między szkołą i otoczeniem są wówczas oparte na wymianie wspólnych korzyści. Otoczenia stawia przed nami wymagania, ale i wydaje o nas opinie, mające dużą siłę oddziaływania.

 

3. Zakończenie

Zdaję sobie sprawę, że wszystkie działania dyrektora stojącego na straży praworządności muszą być zgodne z postanowieniami aktów prawnych: Ustawy o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela, rozporządzeniami MEN, kodeksem pracy oraz zarządzeniami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę

Chcąc zrealizować postawione przed sobą cele wiem, że nie dokonam tego sama. Będę zmierzała do rozwijania cech pobudzających działalność twórczą przede wszystkim poprzez:

 • stawianie jasnych i precyzyjnych celów, adekwatnych do potrzeb środowiska i możliwych do osiągnięcia, akceptowanych przez wszystkich- nauczycieli, uczniów, rodziców
 • sprawny przepływ informacji
 • dążenie, by wszyscy pracownicy, uczniowie, rodzice identyfikowali się ze szkołą i oddziaływali na jej kształt
 • aktywne reagowanie na potrzeby zewnętrzne
 • diagnozowanie istniejącego stanu celem wprowadzania zmian

 

Pragnę również rozwijać się jako nauczyciel, dyrektor, człowiek, aby nie tylko wspierać innych w rozwoju, ale także być dla członków społeczności szkolnej wzorem osobowym.

 

W dążeniu do realizacji wyznaczonych celów będą mi przyświecały słowa Celestyna Freineta

„ Szkoła nie jest przystankiem.

Jest drogą, która otwiera się

Na coraz to nowe horyzonty”

gdyż chcę by nasza szkoła była twórcza, zdolna do wprowadzania zmian i efektywnie działała.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa