Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" Harmonogram Uroczystości 2018/2019 SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Modyfikacja koncepcji " Kultura to My"

 

MODYFKACJA  KONCEPCJI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318  

 PROJEKT “KULTURA TO MY”

I. PRIORYTETY SZKOŁA:

1. Kształtuje postawę otwartości na kulturę.

2. Promuje kulturalne zachowanie.

3. Promuje postawy proekologiczne.

II. CELE EDUKACJI I WYCHOWANIA:

Kształtowanie:

ñ postawy otwartości na kulturę

ñ świadomego uczestnictwa w kulturze (tworzenie i odbiór kultury)

ñ umiejętności podjęcia dyskusji w obszarze twórca – odbiorca

ñ umiejętności właściwego zachowania się w każdej sytuacji

 • aktywnej postawy wobec środowiska przyrodniczego
 • zachowań prospołecznych oraz szacunku dla dobra wspólnego
 • kreatywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej

III. ZADANIA SZKOŁY:

1. Zapoznanie uczniów:

ñ z pojęciami związanymi z kulturą

ñ instytucjami i ośrodkami propagującymi kulturę i sztukę

ñ twórcami i ich dziełami

2. Organizacja różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek, koncertów) związanych z propagowaniem kultrury i sztuki.

3. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, kraju.

 1. Promowanie kultury osobistej.
 • Promowanie proekologicznej postawy - obserwacje, eksperymenty, gry i zabawy, konkursy, wycieczki i spacery, twórczość plastyczna dzieci.

IV. TREŚCI:

1. Pojęcia związane z kulturą.

2. Literatura, muzyka, sztuka: malarstwo, teatr, film i ich twórcy.

3. Rocznice i wydarzenia w kulturze i sztuce w roku 2014/2015.

4. Sylwetki wielkich artystów.

5. Szkolny Samorząd Uczniowski – przygotowanie debaty.

6. Wartości i normy życia społecznego. Kultura społeczna i osobista.

7. Pojęcia związane z ekologią.

V. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

1. Rozumie pojęcia związane z kulturą wysoką i codzienną.

2. Rozpoznaje wybitne dzieła i ich twórców.

3. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i miasta.

4. Potrafi przygotować prezentacje wybitnych dzieł i ich twórców.

5. Jest kreatywnym twórcą i świadomym odbiorcą dzieł sztuki.

6. Wie jak zachować się w instytucjach kultury, na koncercie, podczas uroczystości szkolnych, imprez sportowych, wycieczek oraz w środkach komunikacji miejskiej.

7. Wykazuje postawę proekologiczną, bedącą wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie, wyrażającą się :

 • zdolnością percepcji  zjawisk przyrodniczych
 • ciekawością świata i praw nim rządzących
 • świadomością i zrozumieniem praw i zależności panujących w przyrodzie
 • odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia
 • poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi
 • szacunkiem dla różnorodności i odrębności biologicznej i kulturowej.

 

8. Stosuje zasady kulturalnego zachowania w życiu codziennym.

9.  Aktywnie i skutecznie pracuje w grupie.

VI. FORMY PRACY:

I. Projekt edukacyjny 2014/2015 – “KULTURA TO MY”

II. Tematyka 6 godzin wychowawczych:

1. Postawy:

 • otwartości na kulturę i sztukę
 • kulturalne zachowanie w szkole (lekcja, przerwa, uroczystosci) i poza szkołą (wycieczki, muzea, środki komunikacji)
 • kultura języka
 • kultura osobista
 • zachowania proekologiczne
 • kreatywność, aktywność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania

2. Wybitne dzieła i ich twórcy.

3. Prezentacje wybitnych dzieł i ich twórców.

4. Ranking - moja ulubiona książka, dzieło sztuki, utwór muzyczny.

5. Postawa proekologiczna - wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie.

6. Wernisaże – prezentacje – scenki – debata.

VII. W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZAPLANOWANO:

1. WYCIECZKI:  Trakt Królewski, Muzeum Narodowe, Zachęta, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficzne, Łazienki Królewskie – gra terenowa, “Szlakiem tolerancji” – klasy piąte, sobotnie wycieczki rodzinne po Ursynowie i Warszawie, zielona szkoła

2. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE: wg harmonogramu

3. KONKURSY: wg harmonogramu - szkolne, dzielnicowe, warszawskie, kuratoryjne

4. WARSZTATY: czytelnicze, fotograficzne, filmowe, artystyczne w Galerii Działań na Ursynowie oraz w szkole

5. KAWIARENKA  - spotkania z ciekawymi osobami, absolwentami szkoły

6. WYSTAWY PRAC UCZNIÓW

 

Projekt ewaluacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 

Zespół ewaluacyjny powołany przez dyrektora szkoły w składzie: v-ce dyrektor Monika Sadoch, Magdalena Flanc, Maria Gaj, Witold Jewszel, Katarzyna Korolczuk, Iwona Marchewka, Małgorzata Puk, Bożenna Szakacz-Markiewicz opracował projekt ewaluacji, narzędzia i harmonogram.

Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne. Uczenie się uczniów w klasie.

Obszar ewaluacji: Wzmacnianie przez nauczycieli motywacji uczniów do uczenia się.

Pytanie badawcze: Co wzmacnia chęć uczenia się uczniów? W jaki sposób uczniowie są motywowani do nauki przez nauczycieli?

Kryteria ewaluacji: ADEKWATNOŚĆ stosowanych przez nauczycieli metod do potrzeb uczniów.

Respondenci:

14 uczniów klasy integracyjnej - IVB 

19 uczniów - sześciolatki - klasa IVC

12 nauczycieli uczących w klasach IVB i IVC

Rodzice uczniów klasy IVB i IVC

UCZNIOWIE: Metoda - Pole siłowe

Pytania:

 1. Co Cię zachęca (motywuje) do nauki na moich lekcjach?
 2. Co Cię zniechęca (demotywuje) do nauki na moich lekcjach?

Tarcza strzelnicza: Oceń, w jakim stopniu poszczególne elementy lekcji wpływają na Twoją motywację do pracy: jasno sformułowane cele lekcji, formy pracy, atmosfera podczas lekcji, współpraca uczniów

NAUCZYCIELE: Metoda - ankieta

Pytania:

1.W jaki sposób Pan/Pani motywuje swoich uczniów do nauki w skali od 1 - 4   (1 - waga najniższa,   4 - waga najwyższa)

2.Jak często Pan/Pani stosuje poniżej wskazane czynniki motywacyjne?

 

RODZICE: Metoda – ankieta

1. W jaki sposób motywuję moje dziecko do nauki?

-nagradzanie (kino, basen) - 6

-pochwały - 5

-wspólna nauka - 2

-rozmowa - 2

-zakazy - 2

-nauka poprzez gry edukacyjne

-słodycze

-podsuwanie ciekawych pomysłów

-zasada kija i marchwki

-mówię, jak będzie miało złe oceny, to weźmiemy korepetycje z kieszonkowego dziecka

-dodatkowe zajęcia

3.W jaki sposób wzmacniam chęć uczenia sie?

-rozmowa o przyszłości –- 4

-pochwały - 3

-ciekawostki - 3

-gry edukacyjne - 2

-nagrody

-filmy edukacyjne

-pokazywanie dzieku jego mocnych stron

-lepiej jest dużo wiedzeć niż mało

-rozwijanie zainteresowań

-nagradzanie (kino, basen)

-dodatkowe zajęcia

-aktywne spędzanie czasu wolnego

-nie wzmacniam

-nie ma takiej potrzeby

 

Wyniki krótkiego badania wskazują, że rodzice uczniów w klasie IVB i IVC próbują motywować swoje  dzieci do nauki najczęściej poprzez  nagradzanie, pochwały a wzmacniają ich chęć uczenia się poprzez  rozmowy o przyszłości oraz system nagród. Chęć uczenia się według rodziców wzmacniają również  gry edukacyjne, zaciekawienie dziecka oraz wspólna nauka. Rodzice organizują dzieciom zajęcia pozalekcyjne, rozwijają ich zainteresowania.

W ankiecie, badającej sposoby motywacji uczniów do pracy na lekcji oraz częstotliwość pojawiania się wybranych w poprzednim badaniu                       przez uczniów czynników, udział wzięło 33 uczniów z dwóch klas czwartych (IVB  - 14, IVC - 19).  Z analizy badań wynika, że chęć uczenia się uczniów wzmacniają następujące czynniki:

1. Ciekawy temat

2. Atmosfera

3. Współpraca

4. Formy pracy (zajęcia aktywizujące, metody nauczania)

5. Indywidualne cechy i osobowość nauczyciela

6. Pochwały

Ponieważ nie wiemy, które działania są istotne oraz jak często się pojawiają podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych, opracowano kolejne narzedzia badawcze - ankiety  dla  grupy nauczycieli uczących w klasach IVB i IVC oraz uczniów.

 

ANALIZA ANKIET DLA NAUCZYCIELI

Pytanie 1. W jaki sposób Pan/Pani motywuje swoich uczniów do nauki w skali od 1 - 4   (1 - waga najniższa,   4 - waga najwyższa)

Wyniki ankiety (waga 3-4) wskazują, że najważniejsze czynniki motywacyjne uczniów w klasach IVB i IVC wg nauczycieli to:

12 - atmosfera w klasie (wszyscy nauczyciele)

12 - formy i metody pracy (wszyscy nauczyciele)

W dalszej kolejności:

11 - pomoce dydaktyczne

9 - ciekawy temat

9 - współpraca

Oprócz zaproponowanych czynników, nauczyciele wymienili:

- Nagrody, np. naklejki, ocena za pracę na lekcji

- Gry i zabawy, piosenki

- Nagradzanie brawami np. prezentacja grupy

- Wyróżnienie ucznia na forum klasy

 

Pytanie 2.  Jak często Pan/Pani stosuje poniżej wskazane czynniki motywacyjne?

Minimum  1 x w tygodniu:

 • pomoce dydaktyczne - 11
 • praca w grupach  - 6
 • zastosowanie technologii informacyjnych  - 3
 • doświadczenie - 2
 • film edukacyjny  - 1
 • Inne: gry, zabawy,  plusy lub oceny za  aktywność,  pochwały  - wszyscy nauczyciele

 

Minimum 1 x w miesiącu:

 • praca w grupach  - 4
 • doświadczenie - 4
 • zastosowanie technologii informacyjnych  - 3
 • film edukacyjny  - 2
 • pomoe dydaktyczne - 1
 • Inne: konkursy  - wszyscy nauczyciele

Minimum  1 x w semestrze:

 • Inne:  prezentacje, projekty  - wszyscy nauczyciele  (12)
 • film edukacyjny  - 7
 • zastosowanie technologii informacyjnych  - 6
 • praca w grupach  - 2
 • doświadczenie - 1

 

Pytanie 3. W jaki jeszcze inny sposób od poprzednio wymienionych, motywuje Pan/Pani swoich uczniów do nauki?   

 • tworzenie mapy myśli - 3
 • dyskusja panelowa - 2
 • ciekawostki dotyczące danego tematu -  2
 • burza mózgów – 2
 • drama, scenki, etiudy - 1

 

ANALIZA ANKIET DLA UCZNIÓW           IVB - 14 uczniów;     IVC - 19 uczniów

Wyniki ankiety (waga 3-4) wskazują, że najważniejsze czynniki motywacyjne dla uczniów klas IVB i IVC   to:

Pytanie 1. W jaki  sposób nauczyciele zachęcają Was  do pracy na lekcji  w skali od 1 - 4    (1 - waga najniższa,    4 - waga najwyższa)

 • pomoce dydaktyczne  - 29
 • ciekawy temat - 27
 • formy i metody pracy nauczyciela –- 24
 • współpraca –- 22
 • atmosfera -16
 • inne - 7

 

NAUCZYCIELE (12)

UCZNIOWIE  (33)

CIEKAWY TEMAT

9

27

ATMOSFERA

12

16

WSPÓŁPRACA

9

22

FORMY I METODY PRACY NAUCZYCIELA

12

24

ZASTOSOWANE POMOCE DYDAKTYCZNE

11

29

INNE – JAKIE?

3

7

 

 

Z zestawienia wynika, że zarówno dla uczniów jak dla nauczycieli istotne są niemal w takim samym stopniu  pomoce dydaktyczne oraz formy i metody pracy. Atmosfera jest istotnym czynnikiem motywacyjnym dla nauczycieli, nie tak ważna dla uczniów, chociaż  istotna dla połowy badanych uczniów. Dla uczniów najbardziej motywujące są czynniki: ciekawy temat oraz współpraca.

 

Pytanie 2. Jak często na lekcjach pojawiają się? 

 

 

 

Minimum             1 x w tygodniu

IVB/ IVC

U

Minimum             1 x w tygodniu

IVB/ IVC

N

Minimum

1 x w miesiącu IVB/ IVC

U

Minimum

1 x w miesiącu IVB/ IVC

N

Minimum

1 x w semestrze IVB/ IVC

U

Minimum

1 x w semestrze IVB/ IVC

N

1.

PRACA W GRUPACH

19

6

9

4

5

2

2.

DOŚWIADCZENIE

7

2

13

4

12

1

3.

FILMY EDUKACYJNE

10

1

19

2

4

7

4.

ZASTOSOWANIE  (IT) TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

19

3

12

3

2

6

5.

ZASTOSOWANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH

21

11

10

1

2

-

6.

INNE: JAKIE?

Praca w parach

Zabawa w teatr

Wycieczka

Zabawa

2

gry, zabawy, piosenki,  oceny za  aktywność, pochwały

1

1

2

konkursy

 

projekty, prezentacje – wszyscy nauczyciele

 

Z ankiety wynika, że uczniowie zauważają stosowane przez nauczycieli czynniki  motywacyjne i oceniają, że wszyscy nauczyciele z dużą częstotliwością je stosują. Co ciekawe, uczniowie uważają, że nauczyciele stosują je częściej niż sami wykazali to w ankietach. Można stwierdzić, że dla nauczycieli stosowanie wymienionych w tabeli czynników jest normą i  codziennością, dlatego nie uznali ich za wyjątkowe. Dla uczniów klas czwartych, (IVB - klasa integracyjna, IVC - sześciolatki)  te działania są bardzo ciekawe i motywują ich do nauki.

 

WNIOSKI:

 1. Metody i narzędzia motywowania uczniów dostosowane są do ich potrzeb. 
 2. W działaniach nauczycieli najbardziej skuteczne według uczniów są:

-pomoce dydaktyczne  - 29

-ciekawy temat - 27

-formy i metody pracy nauczyciela –- 24

-współpraca –- 22

 1. W największym stopniu adekwatne do potrzeb uczniów są formy i metody pracy oraz stosowane przez nauczycieli pomoce dydaktyczne. Istotna, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów jest atmosfera pracy.

 

REKOMENDACJE:  Na podstawie badań i rekomendacji z badanych klas podczas obrad Rady Pedagogicznej, wybrane zostały 2 rekomendacje dla szkoły:

 • Rekomendujemy nauczycielom:
  • zaciekawienie (zaintrygowanie)  tematem lekcji tak pod względem treści, jak i sformułowania tematu, prowadzenia zajęć w sposób ciekawy i jak najbardziej interesujący dla ucznia
  • upowszechnienie zwyczaju uzyskiwania przez nauczycieli informacji zwrotnej od uczniów z wykorzystaniem "alternatywnych" metod ewaluacji

 

  PLANOWANE DZIAŁANIA:

 1. W celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki i pracy, nauczyciele zastosują w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych ciekawe metody aktywizujące oraz nieszablonowe pomoce dydaktyczne, które według uczniów motywują ich do działania.
 2. Upowszechnienie zwyczaju uzyskiwania przez nauczycieli informacji zwrotnej od uczniów z wykorzystaniem "alternatywnych" metod ewaluacji
 3. Nauczyciele wprowadzą wymianę doświadczeń poprzez założenie banku pomysłów, w którym będą znajdowały się scenariusze lekcji   z wykorzystaniem ciekawych metod aktywizujących oraz zróżnicowanych pomocy dydaktycznych.

 

 
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa