Nawigacja

WARS i SAWA

Raport roczny 2016/2017

ROCZNY RAPORT 2016/2017

 

EWALUACJA WYBRANYCH OBSZARÓW:

 

 

I. Kompetencje nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

„WARS i SAWA”

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

Justyna Staręga

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kompetencje nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

 

 

OBSZAR  EWALUACJI

 

Kompetencje nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

 

 

 

CEL  EWALUACJI

 

Ocena kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

 

 

OPIS EWALUACJI:

 

PYTANIA KLUCZOWE:

 

 1. Jaki jest stopień dotychczasowych kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem?
 2. W jakim stopniu udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych umożliwia rozwój kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem?
 3. W jakim stopniu zaplecze techniczno – informatyczne szkoły umożliwia wykorzystanie, w pełni, kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem?

 

KRYTERIA EWALUACJI:

 

 1. Użyteczność dotychczasowych kompetencji nauczycieli
 2. Trafność doboru szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych do dalszego rozwoju kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym
 3. Atrakcyjność zaplecza techniczno – informatycznego szkoły w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI I DOBÓR PRÓBY:

 

 1. Wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w SP 318
 2. Dyrektor SP 318

 

 

 

 

 

 

METODY BADAWCZE:

 

 1. a) Ankieta dla nauczycieli: Samoocena stanu kompetencji

b) Ankieta dla nauczycieli: Stan kompetencji w pracy z uczniem zdolnym

 1. Analiza dokumentacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 2. Wywiad z dyrektorem

 

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI:

 

 

 1. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI

 

 

 Stan kompetencji nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

Od 3 lat, nauczyciele SP 318 są zachęcani do rozwijania swoich kompetencji w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym. Raz w roku są zobligowani do wykazania działań podjętych na polu pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym i informacji o szkoleniach w tym zakresie.

Oprócz informacji nauczycielskiej, pomocą służy szkolny zespół pedagogiczno-psychologiczny.

 

 Analiza ilościowa  danych i wyników *

 

 Na podstawie ankiety skierowanej do wszystkich nauczycieli, dotyczącej samooceny kompetencji i poziomu kompetencji w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym (wzięło udział 47 na 49 nauczycieli):

 

 

Kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela (w skali 1-6),

 

w płaszczyźnie teoretycznej:

 •  11 nauczycieli oceniło na 6
 • 30 nauczycieli oceniło na 5
 • 6 nauczycieli oceniło na 4

 

w płaszczyźnie praktycznej:

 • 12 nauczycieli oceniło na 6
 • 29 nauczycieli oceniło na 5
 • 6 nauczycieli oceniło na 4

 

Nauczyciele ocenili swoje teoretyczne i praktyczne kompetencje w zakresie pracy z uczniem w większości na bardzo dobre. Większość nauczycieli systematycznie się doszkala co utrzymuje ich kompetencje na wysokim poziomie. 

 

 

 

 

Formy doskonalenia ogólnego nauczycieli:

 

                47 nauczycieli wymieniło 15 form doskonalenia zawodowego z którego korzystało w celu podniesienia swych kompetencji:

 

 1. Seminarium (28 osób)
 2. kurs doskonalący (30 osó
 3. szkolenie (45 osób)
 4. program szkoleniowy (szkolenie składające się z kilku etapów) (16 osób)
 5. rada szkoleniowa (47 osób)
 6. wykład/ćwiczenia (19 osób)
 7. forum wymiany doświadczeń (22 osoby)
 8. konferencja (29 osób)
 9. studia dyplomowe / podyplomowe (16 osób)
 10. konsultacje zbiorowe (10 osób)
 11. warsztaty (36 osób)
 12. kurs internetowy (e-learning) (20 osób)
 13. kursy językowe (6 osób)
 14. lekcje pokazowe – koleżeńskie (26 osób)
 15. inne (jakie?) np. projekty unijne (2 osoby)

 

Nauczyciele, stale podwyższają swoje kwalifikacje za pomocą różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Wszyscy uczęszczają na rady szkoleniowe, większość korzysta ze szkoleń i warsztatów zewnętrznych oraz kursów doskonalących. Nie było osoby, która nie podałaby przynajmniej 3 różnych form z których korzysta.

 

 

Wpływ doskonalenia zawodowego  na wzrost kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela

 

 • 41 nauczycieli - znaczący
 • 6 nauczycieli - przeciętny
 • 0 nauczyciel – brak wpływu

 

                Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że formy doskonalenia zawodowego w których uczestniczą mają znaczący wpływ na poziom ich kompetencji zawodowych.

Nikt nie wybrał odpowiedzi iż doskonalenie zawodowe nie ma wpływu na poziom ih kompetencji.

 

 

Forma doskonalenia, która najbardziej wpłynęła na wzrost kompetencji do wykonywania zawodu nauczyciela w ciągu 2 ostatnich lat.

 

Nauczyciele wymienili 11 różnorodnych form, który miały wpływ na wzrost ich kompetencji. Najwięcej osób wymieniało formę warsztatów i kursów doskonalących. Wymieniano również tematy tych form. Są to min.:

 

 • Warszawa programuje – Scratch
 • Multimedia w nauczaniu
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • ABC twórczego myślenia i działania
 • Ocenianie kształtujące
 • Trening skutecznego nauczyciela
 • Edukacja przez szachy w szkole
 • Warsztaty rozwijające zdolności plastyczne uczniów

 

 

 

Kompetencje do pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym (w skali 1-6)

 

 •  7 nauczycieli oceniło na 6
 • 20 nauczycieli oceniło na 5
 • 15 nauczycieli oceniło na 4
 • 5 nauczycieli oceniło na 3

 

                W przypadku kompetencji do pracy z uczniem zdolnym ocena nauczycieli jest bardziej zróżnicowana. Ankietowani w większości ocenili swoje kompetencje na dobre i bardzo dobre, ale pojawiły się też oceny dostateczne które przyznało sobie 5 nauczycieli.

 

 

 

Liczba form doskonalenia zawodowego dotycząca pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym (lata 2015/2016 i 2016/2017)

 

 • 0 szkoleń - 2 nauczycieli
 • 1-2 szkolenia - 28 nauczycieli
 • 3-5 szkoleń - 12 nauczycieli
 • 5-8 szkoleń - 2 nauczycieli
 •  9 i więcej szkoleń - 3 nauczycieli

 

 

                Większość nauczycieli korzysta ze szkoleń w zakresie pracy i wspomagania ucznia zdolnego i uzdolnionego.  Ponad połowa nauczycieli skorzystała przynajmniej z jednego takiego szkolenia w ciągu 2 ostatnich lat. Nieliczni nauczyciele systematycznie korzystają z tego typu form doskonalenia (w zakresie większym niż 3 szkolenia na 2 lata.)

 

 

 

Zainteresowanie  rozwojem zawodowym w obszarze pracy z uczniem uzdolnionym

 

 • 42 nauczycieli  - Tak
 • 5 nauczyciel -  Nie

 

                Zdecydowana większość nauczycieli chce nadal rozwijać się w obszarze pracy z uczniem zdolnym. Tylko 5 nauczycieli nie wyraziło takiej chęci.

 

 

 

 

 

Zainteresowanie udziałem w doskonaleniu form i metod pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym

 

 • 39 nauczycieli - Tak
 • 2 nauczycieli - Nie
 • 6 nauczycieli – Nie wiem

 

 

                Większość nauczycieli chce brać udział w planowaniu nowych i doskonaleniu obecnych form i metod nauczania.

 

 

 

 

 1. Analiza dokumentacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

 

 

Analiza ilościowa  danych i wyników *

 

Na podstawie zestawień szkoleń za rok 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 zawartych w rocznych raportach z monitoringu wybranych obszarów pracy szkoły wynika:

 

 

 

                          Rok szkolny

 

Rodzaj szkolenia

 

 

 

2014/2015

 

 

2015/2016

 

 

2016/2017

 

Wewnętrzne  (w tym programy szkoleniowe)

 

 

4

 

4

 

9

 

zewnętrzne

 

 

83

 

98

 

60

w tym szkolenia:

 

 

Internetowe

(e-lerning)

 

 

2

 

5

 

9

 

dot. ucznia zdolnego

 

 

21

 

27

 

22

 

dot. ucznia z trudnościami

 

 

16

 

17

 

20

 

Nauczyciele i specjaliści naszej szkoły uczestniczą w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych. Z roku na rok ich liczba wzrasta co najlepiej widać na podstawie e-lerningu oraz szkoleń dotyczących ucznia zdolnego. W roku 2016/2017 nastąpił nieznaczny spadek liczby szkoleń. Spowodowane może być to zmianami w systemie oświaty, przez które nauczyciele nie są do końca pewni w jakim kierunku powinni teraz podążać i na czym szczególnie się skupić.

 

 

 

 1. Wywiad z dyrektorem

 

 

Zaplecze techniczno – informatyczne szkoły

 

            Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektora SP 318:

 

 • w szkole działa pracownia informatyczna
 • każda klasa lekcyjna jest wyposażona w tablicę interaktywną, laptop i rzutnik
 • szkoła posiada szybkie łącze WiFi
 • szkoła korzysta z elektronicznego dziennika lekcyjnego Bliżej Szkoły, z opcją dostępu do platformy zasobów lekcyjnych

 

 

WNIOSKI Z EWALUACJI

 

 

 1. Nauczyciele mają świadomość pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym: dobrze oceniają swoje kompetencje w tym zakresie, ale chcą, w dalszym ciągu, szkolić się i poznawać nowe metody pracy.

 

 1. Dyrektor szkoły wypełnia swoje zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych i informuje nauczycieli o różnych szkoleniach, zachęca do udziału oraz sam przejmuje inicjatywę szkolenia w zakresie posiadanych kompetencji.

 

 

 1. Nauczyciele chętnie podejmują szkolenia w zakresie ucznia zdolnego i uzdolnionego, organizowane w różny sposób (w tym e-learning).

W tym roku szkolnym odnotowano spadek udziału nauczycieli w szkoleniach z uczniem zdolnym i uzdolnionym w stosunku do zeszłego roku.

Prawdopodobnie wynika to z chęci zastosowania nabytej, w poprzednim roku i latach ubiegłych, wiedzy w praktyce a także ze zmianami w oświacie, które są obecnie wprowadzane.

 

 1. Uczniowie, kierowani przez naszych nauczycieli odnoszą sukcesy w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i dzielnicowych.

 

 

 1. Praca z uczniem zdolnym i uzdolnionym w SP 318 została zaprezentowana podczas XXVI Kreatywnej Biesiady Warsa i Sawy, zorganizowanej przez szkołę dla dyrektorów i nauczycieli warszawskich szkół. W ankiecie ewaluacyjnej, skierowanej do uczestników, prezentacja pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym a także zorganizowane warsztaty uzyskały bardzo wysokie oceny.

 

 

 1. Zaplecze techniczno – informacyjne szkoły jest dostatecznie dobre do wykorzystania narzędzi TIC i nowych technologii w pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym.

 

 

 

 

REKOMENDACJE

 

 1. Należy zacieśnić współpracę nauczycieli ze Szkolnym Zespołem Pedagogiczno – Psychologicznym w zakresie identyfikacji i diagnostyki uzdolnień, wsparcia w problemach wychowawczych i emocjonalnych tych uczniów.

 

 

 1. Należy częściej zapraszać specjalistów w zakresie pracy z uczniem zdolnym na szkolenia wewnętrzne i rady szkoleniowe.

 

 

 1. Należy w dalszym ciągu rozwijać kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, systematycznie biorąc udział w różnych formach doskonalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa