Nawigacja

Czym jest integracja? Rewalidacja Zajęcia logopedyczne Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny Czym jest autyzm? NASI PRZYJACIELE W szkolnym zwierciadle nr1 W szkolnym zwierciadle 2 W szkolnym zwierciadle nr 3 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

Czym jest integracja?

„Czym jest integracja?”

 

Szkoła to przyjazne miejsce, gdzie dzieci oprócz wiadomości i umiejętności otrzymują opiekę oraz wspierające środowisko wychowawcze, przygotowujące

do samodzielnego, czynnego życia. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnił to integracyjny system kształcenia i wychowania.

 

Założenia organizacyjne klasy integracyjnej:

 • liczba uczniów: 15 – 20 , w tym maksymalnie 5 uczniów niepełnosprawnych,
 • obecność dwóch nauczycieli – wiodącego i wspomagającego,
 • ilość oddziałów na poziomie zależy od potrzeb środowiska i możliwości szkoły.

 

Organizacja pracy w oddziale integracyjnym

 

Oddziały integracyjne zapewniają:

uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu,
 • odpowiednie warunki, sprzęt, środki dydaktyczne i zajęcia stosownie do potrzeb,
 • kontakt z rówieśnikami;

 

uczniom pełnosprawnym:

 • naukę w małym zespole klasowym,
 • praktyczną naukę tolerancji, opiekuńczości i troskliwości.

 

Współpraca nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego

 

Obowiązki nauczyciela przedmiotu:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • podstawowa znajomość specyfiki funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie,
 • znajomość dostosowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ścisła współpraca z pedagogiem specjalnym i nauczycielami-terapeutami,
 • praca z uczniami posiadającymi orzeczenie tak, jak z pozostałymi uczniami.

 

Obowiązki nauczyciela wspomagającego:

 • czynne uczestnictwo w lekcji,
 • prowadzenie dokumentacji uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie,
 • współtworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)

 

Nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający współpracują podczas:

 • przygotowania konspektów zajęć edukacyjnych,
 • oceniania sprawdzianów i pracy na lekcji,
 • oceny zachowania ucznia niepełnosprawnego,
 • opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET),
 • tworzenia koncepcji wychowawczej,
 • organizacji wyjść i wycieczek,
 • organizacji imprez klasowych i uroczystości szkolnych.

 

Zajęcia dodatkowe


W oddziale integracyjnym zajęcia dodatkowe są prowadzone przez:

 1. wychowawcę – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań – dla wszystkich uczniów w klasie,
 2. pedagoga specjalnego – zajęcia rewalidacyjne – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 3. nauczycieli-terapeutów – zajęcia specjalistyczne np. SI, logopedia – dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. innych nauczycieli – koła zainteresowań – dla wszystkich uczniów.

 

Nauka w klasie integracyjnej przynosi wiele korzyści dzieciom z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Przebywając ze sprawnymi rówieśnikami uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć po skończeniu szkoły, nawiązują kontakty, przyjaźnie, rywalizują, wspólnie spędzają czas. Uświadamiają sobie, że mimo posiadanej dysfunkcji nie są gorsi od innych. Czują się dowartościowani, gdy odkrywają w sobie talenty, a to z kolei daje dużo satysfakcji, wzmacnia wiarę we własne możliwości i mobilizuje do dalszej wytrwałej pracy.

Również dzieci pełnosprawne czerpią korzyści z nauki w klasie integracyjnej. Przede wszystkim przebywając na co dzień z osobami posiadającymi konkretne niesprawności, dziecko poznaje je, uczy się tolerancji i szacunku dla innych osób, bez względu na ich wygląd lub możliwości fizyczne; opiekuńczości, empatii, sposobów pomocy, tego, że wszyscy mają takie same prawa. Kontakt z osobami z niepełnosprawnościami sprawia, że dzieci stają się bardziej otwarte na innych ludzi, wyrozumiałe, cierpliwe, a obserwując ich codzienne zmagania uczą się pokory i wytrwałości w pokonywaniu własnych życiowych przeszkód. Ponadto spotkanie z osobą niewidomą lub z upośledzeniem umysłowym na ulicy nie budzi w nich obawy czy litości, ponieważ wiedzą, jak się zachować lub pomóc, jeżeli jest taka potrzeba.

 

Opracowanie: Monika Marchwińska-Różańska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa