Nawigacja

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny na pocztówkę „Dla Niepodległej”

https://sp318warszawa.edupage.org/photos/skin/clipart/LOGO_318C%281%29.jpg

 

 

Regulamin

Międzyświetlicowego konkursu plastycznego

na pocztówkę „Dla Niepodległej”

 

 

Konkurs jest organizowany z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem wszystkich uczestników konkursu jest zaprojektowanie pocztówki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie z klas drugich i trzecich również redagują życzenia dla Niepodległej.

 

 1. Cele konkursu:
 1. zainteresowanie dzieci historią Polski,
 2. zaprojektowanie pocztówki patriotycznej,
 3. redagowanie życzeń do Ojczyzny,
 4. rozwijanie zainteresowań plastycznych.

 

 1. Organizatorzy konkursu:
 1. dyrektor szkoły: p. Renata Podolecka,
 2. kierownik świetlicy: p. Hanna Wadzyńska – Nowosad,
 3. wychowawcy świetlicy: p. Paulina Glinka, p. Joanna Mikołajczyk, p. Małgorzata Urban.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. w konkursie mogą wziąć udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I – III uczęszczający do szkół podstawowych w dzielnicy Ursynów.
 2. Zadaniem wszystkich uczestników konkursu jest zaprojektowanie pocztówki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
 3. Uczniowie z klas II i III również redagują życzenia dla Polski.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w formacie A4.
 5. Technika wykonania prac: płaska, np.: malarstwo, rysunek, collage.
 6. Przeprowadzenie wewnętrznego, pierwszego etapu konkursu i wyłonienie po trzech finalistów w każdej kategorii wiekowej:
 • oddział przedszkolny,
 • klasa I,
 • klasa II,
 • klasa III.

Każda praca powinna zostać podpisana według wzoru:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • kategoria wiekowa,
 • adres i numer telefonu szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela.
 1. Każda szkoła do prac dołącza listę wszystkich autorów prac plastycznych.
 2. Termin składania prac: 19.10.2018 r.
 3. Prace należy składać na adres:

Świetlica

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318

im. Jana Christiana Andersena

ul. L. Teligi 3

02-777 Warszawa

tel.: (22) 641-52-38

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi i są własnością organizatora.
 2. Pytania odnośnie organizacji i przebiegu konkursu należy kierować do Małgorzaty Urban, e-mail: malgorzata.urban@gmail.com.

 

 1. Ocenianie:
 1. prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
 2. Komisja konkursowa przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 3. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematem,
 • pomysłowość,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • estetykę pracy.
 1. Postanowienia komisji konkursowej są ostateczne.

 

 1. Wyniki konkursu:
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie w zakładce: KONKURSY.
 2. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują zainteresowane placówki.
 1. Podsumowanie konkursu:
 1. Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 10.00. Na wystawie będzie można zobaczyć nagrodzone i wyróżnione prace.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO.

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W MIĘDZYŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA POCZTÓWKĘ „DLA NIEPODLEGŁEJ”*

 

 

 1. Nazwa szkoły………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................

 1. Adres szkoły………………………………………………………………….........................

.......................................................................................................................................................

 1. Telefon szkoły ....……………………………………………………….................................
 2. E-mail szkoły…………………………………………………………………........................

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW

MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA POCZTÓWKĘ „DLA NIEPODLEGŁEJ”

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria wiekowa

Imię i nazwisko opiekuna

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

* Proszę wypełnić drukowanymi literami.

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

w Międzyświetlicowym konkursie plastycznym na pocztówkę „Dla Niepodległej” organizowanym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena, ul. L. Teligi 3, 02-777 Warszawa.

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka:

 • na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie,
 • na wystawie nagrodzonych i wyróżnionych prac w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie,
 • na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów,
 • na liście laureatów wysyłanej do szkół.

 

 

…………………………………………………….

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa