Nawigacja

I WARSZAWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

I WARSZAWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU  “KULTURA TO MY”

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  ORAZ BURMISTRZA URSYNOWA

 

WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   

ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ....

TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY

Warszawa jest piękna....zmienia się, chociaż nie zawsze to zauważamy... Jaka jest? Dla każdego z nas inna... Codziennie nas zadziwia - czasem sentymentalna i malownicza, czasem muzyczna i nastrojowa, a czasem tak dynamiczna w swoim rozwoju,  że nie nadążamy za tempem zmian....

Spacerując uliczkami miasta - zwiedzamy zabytki, podziwiamy piękno przyrody   w parkach, słuchamy ulicznych koncertów, mijamy nieznanych nam ludzi...  Co z tych obrazów, smaków i kolorów codziennego życia Warszawy pozostaje w nas? Co chcielibyśmy utrwalić na fotografii, by zatrzymać ten obraz na dłużej? Może piękno, niezwykłość, magię miejsc znanych i nieznanych,  może atuty i rozwój miasta, jego nowoczesność i zmiany, może tradycje i kulturę, a może  to, czego nie dostrzegamy z okien autobusu i tramwaju, zapatrzeni jedynie we własne myśli...  

Zatrzymajmy się, spróbujmy pokazać miasto podziwiane okiem obiektywu - jego oryginalne zakątki, ciekawe miejsca, nieznane innym spojrzenie na ulice, skwery, parki, architekturę i sztukę oraz liczne w mieście wydarzenia.

Pokażmy, co dzieje się w Warszawie tu i teraz, posłuchajmy jej tętna i serca...  Czy Warszawa jest sentymentalna i malownicza, barwna i rozświetlona,  a może przyjazna  i otwarta dla wszystkich, a może jednak nowoczesna -  ze stalowo-szklanymi wieżami, fasadami i dachami, z obiektami o ciekawych, oryginalnych kształtach i nietypowych rozwiązaniach a może .... Jaka jest Wasza Warszawa?  Biorąc udział w konkursie zdecydujcie o tym sami,  pokażcie nam swoją Warszawę...  Zapraszamy!

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena

02-777 Warszawa, ul. L. Teligi 3

Tel. (22) 641-52-38; Fax. (22) 641-52-38

e-mail sp318@edu.um.warszawa.pl

Kontakt: Autorka i koordynatorka konkursu w ramach szkolnego projektu „KULTURA TO MY”: Bożenna Szakacz – Markiewicz 501-265-018

TEMATYKA KONKURSU dotyczy historii, kultury i sztuki,  zmian i wydarzeń – życia codziennego Warszawy. Podczas wędrówek po ulicach miasta zarejestrujmy obiektywem naszego aparatu jego historię i nowoczesność, piękno i wyjątkowość, poszukajmy fotograficznych opowieści o miejscach i wydarzeniach w nieustannie zmieniającej się, tętniącej życiem  Warszawie.

CELE KONKURSU: 

 1. Zainteresowanie młodego pokolenia historią, kulturą i rozwojem Warszawy.
 2. Rozwój aktywności, wyobraźni i narracji artystycznej, wrażliwości estetycznej oraz osobistych zainteresowań uczniów, ich indywidualnych zdolności twórczych.
 3. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 4. Promocja aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu.
 5. Promocja szkoły i jej otoczenia na tle rozwijającej się i zmieniającej swoje oblicze stolicy.

 

REGULAMIN:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI, którzy przejdą wstępne eliminacje w swojej szkole (I etap) i zakwalifikują się do II etapu konkursu.
 2. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone podczas wernisażu w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena.
 3. Konkurs rozpoczyna się 01 listopada 2014 i trwa do 30 kwietnia 2015 roku. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 11 maja 2015 roku.
 4. W terminie do 30 listopada 2014 roku każda ze szkół biorących udział  w konkursie powinna przesłać kartę zgłoszenia (ZALACZNIK_1_-_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc).  Wypełniony formularz należy przesłać faksem na numer: 22 641 52 38   lub zeskanowany wysłać na adres – mail: sp318@edu.um.warszawa.pl
 5. Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2015 roku na adres szkoły lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena przez osoby upoważnione przez Dyrektora szkoły macierzystej. 
 6. Dnia 04 maja 2015 roku Komisja Konkursowa w składzie: Renata Podolecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie, Bożenna Szakacz - Markiewicz – nauczycielka historii i plastyki,  Tadeusz Świątek – przedstawiciel Fundacji Cultus, pisarz - varsavianista, Jacek Ojda – Kierownik Galerii Działań na Ursynowie oraz zaproszeni artyści dokonają wyboru laureatów I Warszawskiego Konkursu Fotograficznego
 7. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace w ocenie Jury najpełniej zrealizują następujące kryteria:
 • wartość merytoryczna
 • związek pracy z głównym tematem konkursu
 • samodzielność i kreatywność wykonania pracy
 • umiejętność posługiwania się wybraną techniką w tym: wartości kompozycyjne, kolorystyczne, ikonograficzne oraz treściowe w komentarzu
 • poprawność techniczna zdjęć
 • ogólny wyraz estetyczny
 1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:
 • fotografia przyrodnicza i krajobrazowa
 • fotografia uliczna – wydarzenia, życie codzienne ulic Warszawy
 • cykl 3 fotografii z opisem (opowieść, np.: „Trakt Królewski w różnych porach roku”) - ciekawa narracja artystyczna, którą uczeń zaprezentuje podczas gali wręczania nagród
 1. Lista laureatów konkursu fotograficznego i termin gali podsumowującej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 318 im. J. Ch. Andersena 05 maja 2015 roku. http://sp318warszawa.edupage.org/
 2. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.
 3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia  oraz jeden cykl 3 zdjęć w formie odbitek na matowym papierze fotograficznym  o wymiarach  20 x 30 cm  oraz dołączony ich zapis na płycie  w formacie jpg.     
 4. Przyjmujemy prace bez oprawy (prace zrolowane, złożone i nieestetyczne nie będą klasyfikowane).
 5. Każde zdjęcie oraz płyta muszą zawierać następujące informacje:
 • Imię i nazwisko, wiek autora
 • Nazwa szkoły, klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna
 • Telefon kontaktowy
 • Komentarz do zdjęcia
 1. Komentarz do zdjęcia - powinien być napisany samodzielnie przez uczniów                             z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji i zawierać:  tytuł zdjęcia (np.: „Zimowy poranek na Krakowskim Przedmieściu”), datę wykonania zdjęcia, krótki opis miejsca, zabytku lub wydarzenia maksymalnie 6 zdań (czcionka: Tahoma, rozmiar: 12,                  ilość znaków – do 650 z interlinią, w przypadku cyklu 3 zdjęć uczeń może zastosować  w swojej narracji do 1800 znaków z interlinią.
 2. Osoby zgłaszające się do konkursu proszone są o dostarczenie prac                             z załącznikami:
 3. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie zdjęć dla celów publikacji konkursowych (ZALACZNIK_2_-_PRAWA_AUTORSKIE.doc)
 4. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie  (ZALACZNIK_3_-_ZGODA_RODZICOW.doc)
 5. Zgłoszenie zbiorowe prac uczniów powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami oraz ilością złożonych prac.
 6. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu należy odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2014/2015. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

PRAWA AUTORSKIE – WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ:

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii wraz z danymi (imię, nazwisko, nazwa szkoły)  w materiałach promocyjnych, związanych z konkursem a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie (wystawa pokonkursowa, strona internetowa) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. (W rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994.-Dz. U. z 2006. Nr. 90, poz. 631- o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być opatrzone zgodą na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w formie poniższego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.133 poz. 883)”.

NAGRODY: 

 1. Fundatorem nagród jest: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. W obradach Komisji wezmą udział artyści i doświadczeni pedagodzy. Komisja oceni prace, przyznając nagrody w poszczególnych kategoriach za  pierwsze miejsca oraz dyplomy dla trzech wyróżnionych prac.  
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zmian w ilości nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 4. Uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród nastąpi 11 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318  im. J. Ch. Andersena.
 5. Wszyscy laureaci konkursu proszeni są o przygotowanie prezentacji multimedialnej swoich zdjęć: Laureaci w kategorii cyklu trzech zdjęć - 5 minut, pozostali  laureaci - 3 minuty.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena.                 
 7. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena,  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz  opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w mediach lokalnych.
 8. Decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

załącznik nr 1 

ZALACZNIK_1_-_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.doc

I WARSZAWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU  “KULTURA TO MY”

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY ORAZ BURMISTRZA URSYNOWA

WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   

ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ....

TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

Uczeń

 

Imię

 
 
 

 

 

Nazwisko

 
 
 

 

 

Adres e-mail

 

Klasa

 

Szkoła:

nazwa, numer, adres, telefon.

 

 

 

 

 

Tytuły  zdjęć

 

 1. ..............................................................................................

 

 1. ..............................................................................................

 

 1. ..............................................................................................

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący:

 

Imię:

 
 
 

 

 

Nazwisko:

 
 
 

 

 

e-mail

 

 

Załącznik nr 2       

ZALACZNIK_2_-_PRAWA_AUTORSKIE.doc

I WARSZAWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU  “KULTURA TO MY”

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY ORAZ BURMISTRZA URSYNOWA

 

WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   

ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ....

TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Oświadczam, że Uczestnik Konkursu jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wystawianie i publikowanie prac mojego dziecka …….................................…………....................  I Warszawskim Konkursie Fotograficznym  „WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ.... TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY”, organizowanym przez Szkołę Podstawową  z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.   
 3. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.

 

…………………………………….                                    …………………………………….

  (miejscowość, data)                                                                             (podpis)

 

Załącznik nr 3 

ZALACZNIK_3_-_ZGODA_RODZICOW.doc

 

 I WARSZAWSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU  “KULTURA TO MY”

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY   ORAZ BURMISTRZA URSYNOWA

WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   

ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ....

TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY

Oświadczenie osoby pełnoletniej (rodzic, opiekun prawny)

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …….................................……………………………
w I Warszawskim Konkursie Fotograficznym  WARSZAWA SENTYMENTALNA?  PRZYJAZNA ?  NOWOCZESNA?   ZOBACZ TO, CZEGO INNI NIE WIDZĄ.... TU I TERAZ... ŻYCIE CODZIENNE WARSZAWY”, organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch.Andersena w Warszawie pod Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

 

    ........................................................        ..........................................................

              miejscowość, data                            podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

                                                              

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa