Nawigacja

"Szkoła przyjazna dla każdego", edycja II

 

W dniu 12 listopada 2014 r. nasza szkoła otrzymała zaszczytne wyróżnienie w II edycji konkursu „SZKOŁA PRZYJAZNA DLA KAŻDEGO” w kategorii „Prawa dziecka, prawa rodziców”. Jest to szczególne wyróżnienie, gdyż w konkursie wzięło udział około 200 szkół z całej Polski. Warto również nadmienić, że w naszej kategorii konkursowej – „Prawa dziecka, prawa rodziców” - nie zostały przyznane nagrody główne, co czyni nasze wyróżnienie jeszcze bardziej ważnym.

Konkurs był organizowany przez Instytut Inicjatyw Pozarządowych i Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, a Patronat Honorowy objął Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szkoła powinna być miejscem, które jest przyjazne dla każdego, również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomniany konkurs miał na celu promowanie działań wzmacniających bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów właśnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza szkoła taka jest! Bardzo cieszymy się, że podejmowane przez nas działania zostały dostrzeżone i docenione. Aby wszystkim zainteresowanym je przybliżyć prezentujemy poniżej naszą konkursową publikację oraz zachęcamy do odwiedzin na stronie internetowej konkursu http://www.szkola-dla-kazdego.pl

 

„Prawa dziecka, prawa rodziców”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie jest szkołą, która dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. My – nauczyciele, staramy się, by każdy uczeń czuł się tutaj bezpiecznie, a nauka była dla niego przyjemnością. Dbamy, by respektowane były prawa dziecka do bycia wyjątkowym, do stawiania mu wymagań na miarę możliwości, do realizowania jego potrzeb, do uczestnictwa w życiu społecznym, do akceptacji i do współpracy.

 

PRAWO DO BYCIA WYJĄTKOWYM

 

Jest jed­na za­sad­nicza rzecz ok­reślająca wyjątko­wość człowieka – pasja.

 

Tak jak w każdej szkole, tak też i u nas znajdą się uczniowie, którzy są wyjątkowi. Zapytałyśmy nauczycieli, w czym przejawia się wyjątkowość ich wychowanków. Odpowiedzi były zaskakujące: Michał – znawca prehistorii, Marek – ekspert w dziedzinie elektryki, Kacper – przyszły autor powieści fantasy, Szymek – znawca motoryzacji, Iwo – mistrz w dziedzinie elokwencji i sztuki retoryki, Franek – specjalista w dziedzinie nauk ścisłych, Monika – miłośniczka literatury pięknej. Przykłady te pokazują, że każde dziecko posiada pasję, która czyni je wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Dostrzeganie zamiłowań i mocnych stron uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy, nie tylko edukacyjnej.

W naszej szkole każdy uczeń ma szansę zaprezentować swoje talenty i umiejętności. Kacper już w oddziale przedszkolnym wcielał się w rolę nauczyciela i czytał opowiadania swoim rówieśnikom. Michał przygotowuje ciekawe prezentacje multimedialne, z których korzystają rówieśnicy i starsi koledzy. Marek z dużym powodzeniem buduje makiety elektrowni bądź też całych miast wraz z arterią ulic i autostrad.

Dzięki prezentacji ich mocnych stron, mogą oni zaimponować rówieśnikom, zaistnieć w grupie, pokazać się nie tylko jako osoba „dziwna” czy „inna”, ale jako ktoś wyjątkowy.

 

PRAWO DO STAWIANIA WYMAGAŃ NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI

 

Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać...

 

Poszukiwanie mocnych stron u każdego z uczniów odgrywa istotną rolę w doborze metod i form pracy z dzieckiem. Kadra pedagogiczna sukcesywnie wzbogaca swój warsztat pracy, by dzięki temu pełniej realizować potrzeby swoich podopiecznych. Nauczyciele uzupełniają wiedzę uczestnicząc w szkoleniach organizowanych zarówno w naszej szkole, jak i poza nią. Przynosi to wymierne efekty w pracy edukacyjnej i wychowawczej, ponieważ pedagodzy wykorzystują poznane metody w praktyce. W uzyskiwaniu sukcesów edukacyjnych pomagają stosowane elementy metod m. in.:

 • integracji sensorycznej,
 • ruchu dla uczenia się (MOVE TO LEARN),
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • kinezjologii edukacyjnej,
 • behawioralnych,
 • dramy,
 • muzykoterapii.

 

Bardzo ważnym aspektem jest ścisła współpraca pedagogów wspomagających z nauczycielami wiodącymi. Polega ona na wspólnym opracowaniu programów wychowawczych i edukacyjnych, przygotowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) oraz wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Efektem współpracy nauczycieli przedmiotu i specjalistów jest ustalenie toku poszczególnych lekcji i planowania czynności dziecka.

Uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów nauczyciele opracowują szereg dostosowań mających na celu ułatwienie funkcjonowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni szkolnej. Uczniowie często korzystają z indywidualnych kart pracy, ułatwiających przyswojenie trudniejszych treści programowych. Nauczyciele stosują modele, wykresy, tabele, schematy i rysunki pomocnicze celem szybszego zapamiętywania nowych wiadomości. Zadają pytania pomocnicze kierujące tok myślenia uczniów do wysłuchanych i przeczytanych tekstów,. Kontrolują stopień rozumienia poleceń i w razie potrzeby przeformułowują je na język zrozumiały dla uczniów. Stymulują koncentrację uwagi i stosują wzmocnienia pozytywne. W miarę potrzeb nauczyciele wydłużają czas pracy na sprawdzianie i podczas zadań wykonywanych samodzielnie. Ograniczają również ilość poleceń na karcie sprawdzianu. Ważnym aspektem pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest ocenianie efektów jego pracy uwzględniające indywidualne możliwości i zaangażowanie. Niezmiernie istotne jest przydzielanie obowiązków na miarę możliwości dziecka, gwarantujących prawidłowe ich wykonanie i osiągnięcie poczucia satysfakcji oraz zadowolenia.

 

PRAWO DO REALIZOWANIA POTRZEB

 

Paradygmat podmiotowości jest nastawiony na ujmowanie człowieka jako niepowtarzalnej jednostki ze wszystkimi jej mocnymi i słabymi stronami, mającej prawo

 do samorealizacji i rozwoju w integracji z innymi ludźmi.

 

Szkoła podejmuje się realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej placówce uczniowie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogą korzystać z różnych form wsparcia. Działania specjalistów poprzedzone są szczegółową diagnozą funkcjonalną, rozpoznaniem potrzeb rozwojowych oraz oczekiwań rodziców. Specjalistyczne działania prowadzone przez terapeutów to:

 • terapia logopedyczna przeznaczona dla uczniów z wadami wymowy i trudnościami w komunikacji interpersonalnej,
 • terapia integracji sensorycznej mająca na celu rozwijanie złożonych reakcji adaptacyjnych, normalizowanie odbierania i przetwarzania bodźców zmysłowych,
 • zajęcia rewalidacyjne, których celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji, takich jak: percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, motoryka duża i mała, grafomotoryka, doskonalenie technik szkolnych,
 • trening umiejętności społecznych: poszerzanie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwijanie pozytywnej samooceny, doskonalenie kompetencji społecznych,
 • zajęcia z psychologiem nakierowane na stymulowanie mechanizmów samokontroli, świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne, różnicowania własnych stanów emocjonalnych i budowania poczucia własnej wartości.

 

Uwzględniając specyfikę funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele często sięgają po nietypowe rozwiązania.

Zaburzenia sensoryczne generują u wielu uczniów konieczność zastosowania np. kamizelek i kołder obciążeniowych, opasek uciskowych na nadgarstki, obciążników, beretów sensorycznych, piłeczek antystresowych, „gniotków” czy piłek do skakania. Specjaliści stosują kompresję i opukiwania stawów, zabawy siłowe, przenoszenie ciężkich przedmiotów, relaks w kąciku wyciszeń. Działania te mają na celu zaspokojenie potrzeb sensorycznych w obrębie propriocepcji i kinestezji.

Uczniowie z nadwrażliwością słuchową mogą spędzać przerwy w klasie pod opieką nauczyciela lub pójść do biblioteki. Ograniczenie bodźców słuchowych korzystnie wpływa na ich funkcjonowanie podczas zajęć lekcyjnych.

Zwiększone zapotrzebowanie na ruch jest w miarę możliwości zaspokajane poprzez:

 • ćwiczenia śródlekcyjne,
 • przerwę w zajęciach, w czasie której uczeń może np. poskakać na piłce lub pobiegać na korytarzu,
 • zastąpienie krzesła piłką lub siedzeniem na berecie sensorycznym.

 

Specjaliści pracujący w naszej szkole pamiętają również o uczniach, którzy dopiero mają rozpocząć naukę. Każdego roku w czerwcu organizowane jest Spotkanie Adaptacyjne. Ma ono na celu wstępne poznanie potrzeb przyszłych uczniów oraz zapoznanie ich z nowym otoczeniem (czyli z nauczycielami, z którymi będą mieć zajecia i z kolegami, z którymi zasiądą przy szkolnej ławce).

 

PRAWO DO UCZESTNICTWA Z ŻYCIU SPOŁECZNYM

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, (...) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia (...)

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych są włączani do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły i społeczności lokalnej.

Razem z rówieśnikami biorą udział w klasowych uroczystościach, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, andrzejki, mikołajki, jasełka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, urodziny. Wspólnie z klasą wychodzą na lekcje muzealne, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjeżdżają poza miasto na wycieczki i zielone szkoły.

Szczególnym wyzwaniem dla naszych wyjątkowych uczniów jest aktywny udział w apelach i przedstawieniach szkolnych. Na miarę swoich możliwości otrzymują funkcje, z których zawsze starają się jak najlepiej wywiązać. Są wśród nich uczniowie wykazujący talenty artystyczne, których wkład i zaangażowanie zawsze zostają docenione przez szkolną publiczność. Nasi podopieczni często prezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły. Wystawa prac autystycznego Michała zatytułowana „Świat potworów” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Kontynuacją fascynacji potworami była wystawa plastelinowych figurek jego autorstwa przygotowana z okazji Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Michał wszystkim zainteresowanym chętnie opowiadał o swoich pracach. Z tej samej okazji Marek, uczeń klasy 2, przygotował makietę elektrowni. „Młody konstruktor” zadbał w swojej pracy o najdrobniejsze szczegóły.

Z pewnością na uwagę zasługuje również fakt, że dwoje autystycznych uczniów - Gabrysia i Michał - zdobyli tytuł Wicemistrza Szkolnej Ortografii. Jest to zasługą zarówno dzieci, jak i pracujących z nimi nauczycieli.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą z powodzeniem udział w licznych konkursach szkolnych i dzielnicowych takich jak: Kangur Matematyczny, kuratoryjny konkurs z języka polskiego, Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny, konkursy plastyczne.

Wdrażając podopiecznych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kadra pedagogiczna stara się zachęcać uczniów do udziału w organizowanym co roku Kiermaszu Różności i Słodkości oraz Rodzinnym Pikniku Integracyjnym. W czasie tych imprez mają oni możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, mogą poznawać szkolne tradycje i zwyczaje, obcować z rówieśnikami, zdobywać nowe doświadczenia, poznawać interesujących ludzi.

 

PRAWO DO AKCEPTACJI

 

Bo każdy z nas, pot­rze­buje ak­ceptac­ji, każdy... I każdy do te­go dąży...

 

Istnienie oddziałów integracyjnych wymusza konieczność prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu szerzenie wiedzy na temat integracji i niepełnosprawności. Działania te kierowane są do uczniów i ich rodziców.

Podczas lekcji wychowawczych podejmowane są zagadnienia dotyczące wspólnego funkcjonowania uczniów pełno- i niepełnosprawnych w każdej dziedzinie życia społecznego. Takie zajęcia mają poszerzać świadomość młodych ludzi i uczulać ich na problemy osób niepełnosprawnych. Zależy nam, aby nasi uczniowie prezentowali postawę tolerancji, otwartości, życzliwości, zrozumienia i szacunku.

W kształtowaniu postaw akceptacji dużą rolę odgrywają obchody z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych i Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Do udziału w naszych uroczystościach udało się zaprosić pana Stanisława Kmiecika – artystę malarza współpracującego z AMUN, malującego ustami i stopami. Nasz gość opowiadał o swoim życiu i pasji, jaką jest malarstwo, o sukcesach, a także o trudnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem. Artysta zaprezentował swoje prace, które wywarły na wszystkich oglądających ogromne wrażenie.

Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta niepełnosprawnych paraolimpijczyków z Akademii Integracji: Arkadiusza Jabłońskiego oraz Radosława Stańczuka. Mistrzowie szermierki dali pokaz pojedynku na wózkach, po czym swoich sił w walce na wózkach spróbowali także uczniowie. Ważnym elementem tego spotkania była pogadanka na temat życia z niepełnosprawnością, codziennych zmagań, ale i sukcesów, które można odnosić niezależnie od stopnia sprawności. Sportowcy podkreślali, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Przestrzegali przed brawurą oraz brakiem wyobraźni, które mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Z racji obecności w naszej szkole osób z autyzmem, od kilku lat organizujemy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. 2 kwietnia cała społeczność szkolna ubiera się na niebiesko. Prowadzone są lekcje podejmujące tematykę autyzmu. Uczniowie czytają książki („Kosmita”, „Krzyś ma autyzm”), oglądają filmy („Podróż Marii”, „A jak autyzm”), przygotowują gazetki ścienne i w geście solidarności wspólnie wykonują niebieską żarówkę – symbol tego święta.

Istotnym elementem pracy nad właściwymi postawami wobec osób niepełnosprawnych jest pedagogizacja rodziców. Podczas spotkań prowadzonych przez pedagogów specjalnych, rodzice naszych uczniów dowiadują się o specyfice funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Przybliżenie zagadnień z zakresu integracji daje w efekcie lepsze zrozumienie oraz postawę otwartości i akceptacji, rodzice pozbywają się tym samym stereotypów i uprzedzeń.

 

PRAWO DO WSPÓŁPRACY

 

Po­kojo­wa współpraca, jest kluczem do sukcesu.

 

W naszej szkole nie mniej ważnym od praw dziecka są prawa rodzica. To właśnie rodzice są naszymi kluczowymi partnerami, bo przecież mamy wspólny cel – wszechstronny rozwój i dobro dziecka.

Wzajemna współpraca polega nie tylko na szacunku i komunikacji, to również wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. Ucznia w szkole najlepiej zna nauczyciel, a w domu rodzic. Tylko spójne oddziaływanie tych dwóch środowisk może przynieść korzyść. Stąd tak duży nacisk na obopólną wymianę bieżących informacji. Odbywa się to zarówno osobiście, jak również poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

Nasza placówka stwarza rodzicom możliwość uczestnictwa w projektowaniu działań przewidzianych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Rodzice mają prawo przedstawiać swoje propozycje, sugerować oddziaływania wychowawcze oraz  podsuwać sprawdzone w domu pomysły. Opiekunowie często korzystają z tego prawa, a ich głos jest niezmiernie cenny.

Równie ważnym elementem wzajemnej współpracy jest kontynuowanie w środowisku domowym obowiązujących w szkole systemów wzmocnień. Rodzice często podpowiadają nauczycielom z jakich przywilejów mogą skorzystać. Niekiedy pomagają pedagogom w zastosowaniu nagrody lub kary. Opiekunowie realizują też zalecenia nauczycieli do pracy w domu – doskonalą z dziećmi technikę czytania i liczenia, stymulują rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej, doskonalą grafomotorykę, usprawniają ich narządy mowy.

Bez wzajemnej współpracy szkoła i rodzice nie osiągnęliby spodziewanych rezultatów. Spójna i zgodna praca gwarantuje pełny rozwój potencjału dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasza szkoła to szkoła, w której respektuje się prawa ucznia i prawa rodzica. Panuje tu miła, przyjazna atmosfera. Sprzyja ona rozwojowi wszystkich uczniów, ponieważ staramy się akceptować mocne i słabe strony podopiecznych. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby wydobyć drzemiący w nich potencjał, nauczyć ich zaradności w życiu codziennym oraz wychować ich tak, aby z czasem przestali nas potrzebować. Podmiotowe traktowanie każdego dziecka gwarantuje sukcesy na wielu płaszczyznach, ale najważniejszy jest jego uśmiech i zadowolenie oraz satysfakcja, że pracuje ono na miarę swoich możliwości: Tym, co łączy wszys­tkie dzieci niepełnos­praw­ne jest uczu­cie. Do­tyk, uścisk, po­całunek w policzek, ja­kikol­wiek znak, że je ce­nisz, sza­nujesz, wie­rzysz w nie.  To właśnie spra­wia, że promienieją.

 

Opracowanie: Marta Lelonek

                        Iwona Przybysz

                        Monika Różańska

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa