Nawigacja

pedagog szkolny psycholog szkolny nauczyciel terapii pedagogicznej logopeda terapeuta SI Harmonogram pracy specjalistów GRUPA DLA RODZICÓW „POZYTYWNE WYCHOWANIE” Grupa rozwojowo - profilaktyczna dla młodzieży z klas 6 i 7 Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu integracji sensorycznej Specjalistyczna Poradnia "OPTA"

pedagog szkolny

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

STYPENDIUM SZKOLNE – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 514 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba itp.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w terminie
do 15 września 2017 r.
w szkole, do której uczeń uczęszcza.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego tj. pożaru lub zalania mieszkania, nagłej choroby w rodzinie ucznia itp.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie  w szkole, do której uczeń uczęszcza.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE przyznawane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego uczniom, którzy uzyskali w danym roku szkolnym wysoką średnią ocen oraz tym, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Stypendiów  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III.

 

WYPRAWKA SZKOLNA -  program pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą być objęci (bez względu na sytuację materialną i życiowa) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w szkole podstawowej skierowana jest do uczniów klas II i III
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  w zakresie zakupu materiałów edukacyjnych

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAKUPU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH   należy składać   w terminie
do 11 września 2017r.
w szkole, do której uczeń uczęszcza.

 

DOFINANSOWANIE  W ZAKRESIE ŻYWIENIA UCZNIÓW

W celu objęcia pomocą w formie bezpłatnych obiadów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej dla  dzielnicy w miejscu zamieszkania w celu złożenia odpowiedniego wniosku i stosownych dokumentów ( dla Dzielnicy Ursynów OPS ul. Cybisa 7,  tel: 22 544 12 00)

Istnieje również możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów  w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez OPS.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów (sytuacje nietypowe, inne możliwości pomocy) proszę o kontakt – pedagog szkolny Małgorzata Cieślańska  tel: 22 641 52 38

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, dofinansowania zakupu podręczników szkolnych oraz wniosku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej do pobrania wraz z instrukcją wypełnienia u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

 

 

 

„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi,

Lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”

Richard Demel

 

Pedagog szkolny – mgr Małgorzata Cieślańska

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny życia szkolnego. Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolonych,
 • udziela porad  uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i  środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w  ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, zajęcia radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresją,
 • pracuje z uczniami z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia),
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucjami takimi jak OPS, TPD, Strażą Miejską, Sąd, Policja, PPP, oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

Diagnozę psychologiczną , terapię indywidualną, zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców wykonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 18 mieszcząca się przy ul. Koncertowej 4, tel. 22 643 78 08.

Psycholog opiekujący się naszą szkołą to pani mgr Dorota Madej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa