Nawigacja

pedagog szkolny psycholog szkolny nauczyciel terapii pedagogicznej logopeda terapeuta SI Harmonogram pracy specjalistów GRUPA DLA RODZICÓW „POZYTYWNE WYCHOWANIE” Grupa rozwojowo - profilaktyczna dla młodzieży z klas 6 i 7 Specjalistyczna Poradnia "OPTA"

pedagog szkolny

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 514 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba itp.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO  na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w terminie do 17 września 2018 r. w szkole, do której uczeń uczęszcza.

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. pożaru lub zalania mieszkania, nagłej choroby w rodzinie ucznia itp.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie w szkole, do której uczeń uczęszcza.

 

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE przyznawane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego uczniom, którzy uzyskali w danym roku szkolnym wysoką średnią ocen oraz tym, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Stypendium  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dotyczy uczniów klas IV-VIII.

 

 

DOFINANSOWANIE  W ZAKRESIE ŻYWIENIA UCZNIÓW

 

W celu objęcia pomocą w formie bezpłatnych obiadów należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej dla  dzielnicy w miejscu zamieszkania w celu złożenia odpowiedniego wniosku i stosownych dokumentów ( dla Dzielnicy Ursynów OPS ul. Cybisa 7,  tel: 22 544 12 00)

 

Istnieje również możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Ta forma wsparcia dotyczy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych obiadów finansowanych przez OPS.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów (sytuacje nietypowe, inne możliwości pomocy) proszę o kontakt – pedagog szkolny Małgorzata Cieślańska  tel: 22 641 52 38

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, wnioski w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie  z posiłków w stołówce szkolnej do pobrania wraz

z instrukcją wypełnienia u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa